Ajuntament a Generalitat: el servei públic de l’aigua no serà en règim de monopoli

No Comment

L’Ajuntament de Terrassa informa a la Generalitat que el servei públic d’aigua no serà en règim de monopoli, segons demana un escrit que la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar al consistori, a través d’una denúncia efectuada per l’empresa MINA.

El requeriment enviat per la Generalitat demanava també dos informes per tal que la municipalització de l’aigua pugui seguir endavant.


L’Ajuntament de Terrassa va rebre un escrit procedent de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, segons el qual la fins ara empresa concessionària, MINA d’Aigües de Terrassa SA, demanava a l’organisme que interposés recurs contenciós-administratiu per aturar el procés de remunicipalització del servei. En aquest escrit s’al·lega, segons MINA, que “el Ple de l’Ajuntament de Terrassa en data 22 de març de 2018, entre d’altres, ha aprovat la forma de gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, mitjançant entitat pública empresarial local, en un sector del municipi de Terrassa en règim de monopoli, sense observar el procediment legalment establert”. 

Segons l’Ajuntament, es tracta d’una afirmació errònia, i esgrimeix que els acords presos només contemplen una variació respecte a la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua: fins ara el servei el prestava Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, en virtut d’un contracte de concessió de la gestió del servei públic, i que actualment presta en règim de pròrroga forçosa. L’Ajuntament de Terrassa afirma que “l’expedient aprovat definitivament acredita com a forma més eficient i sostenible la gestió directa mitjançant una EPEL”, de manera que aquesta serà la forma de gestió futura del servei, en substitució de la forma indirecta mitjançant concessió. Per tant, no és objecte de l’expedient establir el servei i aquest no afecta ni altera el règim de lliure concurrència en què es prestava i es continuarà prestant. L’expedient afecta únicament l’àmbit geogràfic en què es prestava per part de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, existint en el municipi altres àmbits geogràfics on altres prestadors donen el servei d’abastament d’aigua. Per tant, no procedeix fer els tràmits que s’indiquen en l’escrit emès per l’organisme de la Generalitat, manté l’Ajuntament.

El consistori declara doncs que la carta de la Direcció General de l’Administració Local “és informativa i que no es tracta d’un requeriment, ja que es suggereix que en cas que la informació aportada per MINA sigui correcta, s’haurien de fer uns tràmits, però no reclama que es facin, no es dona cap termini per fer-los, ni hi ha peu de recurs per tal que l’Ajuntament pugui recórrer, si fos el cas, un eventual requeriment”. Per tant, l’Ajuntament de Terrassa procedirà a informar a l’entitat sobre quina és la naturalesa de l’expedient tramitat i dels acords del Ple municipal i a justificar que no són necessaris els tràmits dels quals s’informa.

Recursos desestimats

L’Ajuntament recorda que el Tribunal de Contractes de Catalunya del Sector Públic no ha admès a tràmit els recursos especials en matèria de contractació presentats per Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, la Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa contra l’acord del ple de l’Ajuntament de Terrassa del 22 de març de 2018, en allò referent a l’aprovació de l’encàrrec de la prestació del servei d’abastament d’aigua a la ciutat de Terrassa a l’entitat pública empresarial local de nova creació Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL.

El Tribunal considera que l’Ajuntament acorda adoptar la forma de gestió directa del servei d’abastament d’aigua al municipi i aprovar els estatuts de l’EPEL, amb la previsió que assumeixi el servei a la finalització de la pròrroga forçosa de la concessió anterior, però en cap cas planteja de forma explícita que s’estigui duent a terme un encàrrec de la gestió del servei a un mitjà propi i assenyala que no pot ser objecte de recurs especial la decisió municipal de reinternalització d’un servei de titularitat municipal mitjançant una gestió directa, amb independència que la seva gestió hagi estat gestionada indirectament mitjançant concessió, sempre i quan aquella hagi exhaurit el seu termini.

Related Articles

Deixa un comentari