[Isabel Marquès] Dret a la participació política

No Comment

Aquest és “un Dret de primer ordre”, per a mi, però en canvi se li dóna una relativa importància. Sembla que el dret a la participació política de la ciutadania es resumeixi només a anar a votar al dia de les eleccions. I no! Ara us dono la meva opinió.

L’article 8 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat (any 2000) diu: “Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local mitjançant l’elecció lliure i democràtica dels representants locals”.

Les ciutats signatàries fomenten l’ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat no nacionals, després d’un període de dos anys de residència a la ciutat.

Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les instàncies municipals, es fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa mitjançant un “referèndum municipal”, o bé a través de les reunions públiques i l’acció popular.

Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i en conformitat a les disposicions legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de govern i l’estructura administrativa de manera que faci efectiva la responsabilitat dels representants electes envers els ciutadans i ciutadanes, així com també la responsabilitat de l’administració municipal envers els òrgans de govern.”

Aquest article expressa de forma clara el dret a la ciutat de les persones, ja que a la ciutat hi tenim la nostra vida: hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem… És el nostre espai polític i social. És aquí on s’obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se’ns presenta l’ocasió perquè tots els ciutadans i ciutadanes hi participin: una ciutadania de ciutat.

Una bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels Drets Humans per a tots els habitants de les ciutats, sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables. És necessari el compromís de les autoritats municipals per tal de garantir els drets fonamentals reconeguts internacionalment.

Perquè això sigui així, cal que la ciutadania defensi la dignitat i la qualitat de vida de totes les persones, de forma que pugui participar de forma activa en la vida política local de les nostres ciutats.

Això s’aconsegueix no només anant a votar el dia de les eleccions, sinó que cal participar activament de la vida política a les nostres ciutats, defensant els nostres drets!

Isabel Marquès, advocada i Síndica de Greuges de Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari