Associacions i entitats ciutadanes demanen a l’Ajuntament que deixi de pagar la ‘factura de la llum’

No Comment

Associacions i formacions ciutadanes de Terrassa es manifesten contra el constant augment del preu de l’energia elèctrica, que consideren «essencial per al desenvolupament d’una vida digna i no pot seguir sent una mercaderia més, subjecta als moviments especulatius dels mercats», d’acord amb un manifest dirigit a l’Ajuntament de la ciutat, a qui demanen que es planti i «deixi de pagar la factura».

Text íntegre del manifest:

Per la dignitat de la ciutadania reclamem que l’Ajuntament de Terrassa deixi de pagar la factura de la llum…

La llum és essencial per al desenvolupament d’una vida digna i no pot seguir sent una mercaderia més, subjecta als moviments especulatius dels mercats.

L’electricitat és un servei públic de titularitat estatal (article 149.1.25 de la Constitució espanyola), com la sanitat, l’educació o el servei postal.

Els beneficis de les tres grans companyies energètiques, que controlen el 85% del mercat espanyol, segueixen creixent fins a superar folgadament la barrera dels 6.000 milions anuals tot i la menor demanda d’electricitat d’empreses i llars i gràcies a l’alambinat sistema de tarifes i subhastes i al desmesurat encariment de l’energia a Espanya.

La quota de mercat en la generació d’energia d’Iberdrola és de l’24%, d’Endesa de el 19% i de Naturgy de l’10%

Endesa va obtenir l’any passat un benefici net de 1.394 milions d’euros, vuit vegades més que els 171 milions que va registrar el 2019.

Iberdrola ha tingut uns guanys rècord de 3.610 milions d’euros el 2020.

Els beneficis nets d’aquestes tres companyies sumen 25.977.000 d’euros en un lustre amb els ajustaments comptables i es disparen a 29.888 sense ells, xifres a les quals haurien d’afegir les magres provisions per afrontar les inversions en renovables, que no deixen de ser guanys que es destinen a la inversió en lloc de a el repartiment entre els accionistes.

Ja fa masses anys que anem assistint al trist espectacle de les privatitzacions de les elèctriques a Espanya i a la desfilada interminable de polítics que acaben amb càrrecs en els seus consells d’administració.

Les companyies elèctriques han enganyat i enganyen, contínuament, als seus clients més desfavorits (gent gran o persones precàries que no tenen la capacitat ni les eines o recursos suficients per a poder defensar-se de les agressives estratègies de venda que imposen

L’exclusió social i la desigualtat a l’Estat Espanyol constitueixen problemes profunds i multidimensionals, que requereixen d’una acció política decidida per ser erradicades això comença per plantar cara a les companyies elèctriques i donar un pas a el front amb mesures de pressió eficients

Cal ser conscients del poder que podem tenir com a consumidors

I es per tot això que diem :

PRIMER.– Que davant la “gran estafa que s’està perpetrant contra la ciutadania”, per part del monopoli de les companyies elèctriques de l’estat espanyol, amb connivència i permissivitat de tots els governs, i amb interessos econòmics compartits per tots ells, com ho demostra la privatització d’empreses públiques, la desregulació del sistema i la manipulació del mercat.

SEGON.– Que davant la manca d’una resposta política contundent per part dels governs, especialment el de l’Estat Espanyol, que només ha adoptat mesures conjunturals i pedaços per tal d’enfrontar aquest escàndol no aplicant ni una sola mesura que afecti mínimament els escandalosos beneficis de les grans empreses, del sector elèctric.

TERCER.– Que davant l’augment indignant de l’anomenada “pobresa energètica” que no garanteix l’accés al subministrament elèctric bàsic per a totes les famílies i persones en situació d’exclusió social o de precarietat econòmica.

QUART.– Que tenint en compte que la pobresa energètica provocada per aquest abús de les companyies elèctriques està directament relacionat amb el Dret a un Habitatge Digne, que també inclou, el dret al subministrament energètic ja que és una condició necessària per viure dignament

CINQUÈ.- Que degut a que cap govern de l’Estat Espanyol ha pres mesures que comportin la protecció dels drets de les persones usuàries (tota la ciutadania) enfront d’aquests abusos del sector elèctric.

SISÈ.- I que per tant no es te en compte el que diuen els Tractats Internacionals sobre Drets Humans signats per l’Estat Espanyol com per exemple :

La Declaració Universal dels Drets Humans (DHDH) reconeix que diu : “tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris”, o

La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents (DHDHE), quant diu que, un instrument programàtic de la societat civil ha de ser identificar “el dret de tot ésser humà de disposar d’aigua potable, sanejament, i d’energia”, o

El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) quan reconeix el dret a un habitatge adequat i el “dret a l’accés a energia per la cuina, la il·luminació i la calefacció” i defensa que “les despeses derivades de l’ús de la llar haurien de ser d’un nivell que no impedeixin ni comprometin la satisfacció d’altres necessitats bàsiques”, o

La Convenció sobre l’ Eliminació de Totes las Formes de Discriminació Contra la Dona que institueix clarament, el dret a l’electricitat com un dret humà.

SETÈ.-Tenint en compte que l’energia, essent un bé que influeix directament en la possibilitat de viure una vida digna, és un dret bàsic al que tots hauríem de tenir accés a un preu just, de forma generalitzable i igualitària. No pot ser un privilegi per a uns pocs, sinó un dret per a tothom.

Tot i que el dret a l’energia encara no s’ha positivitzat explícitament com a dret humà,

el rol essencial que ha jugat l’energia en el desenvolupament humà de les persones i de la societat durant els segles XX i XXI situa l’energia com un bé de primera necessitat del qual se n’ha de garantir l’accés

I es per tot això que proposem al Plenari de l’Ajuntament de Terrassa, perquè sigui aprovades, les següents propostes :

PRIMERA PROPOSTA:-

En base al que diu el PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT que reflecteix la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat signada per l’Ajuntament de Terrassa , l’any 2000 on s’afegeix que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, i que tots els poders públics són responsables de la seva garantia, i així o concreta l’article 12 de la Carta quan diu : Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis municipals d’interès general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s’oposen a la comercialització dels serveis personals d’ajuda social i vetllen perquè existeixin uns serveis essencials de qualitat a preus acceptables en altres sectors dels serveis públics.

Per tant, davant la situació actual del mercat energètic, on estem sent víctimes i a la vegada vulnerats pel sistema energètic amb l’aplicació abusiva i injusta de la seva facturació

Sol·licitem que l’Ajuntament de Terrassa, o sigui tota la corporació municipal, com a mesura de pressió directa i nom de tota la ciutadania, deixi de pagar les factures de la llum a les companyies elèctriques SUBMINISTRADORES DE TOTES LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, fins que els preus, tornin a ser acceptables, assequibles, adequats i raonables per a tots els ciutadans. Per tant, que rectifiquin , de forma immediata, aquesta situació anòmala, insolidària i enormement perjudicial per a Catalunya i la resta de l’Estat espanyol.

Aquesta mesura no implica cap perjudici, ja que les empreses elèctriques no poden tallar, legalment, el subministra de llum a les administracions públiques. En tot cas poden iniciar un procediment judicial de llarg recorregut.

SEGONA PROPOSTA. –

Cap a la SOBIRANIA ENERGÈTICA I PER UN NOU MODEL ECONÒMIC I SOCIAL.

Essent, l’energia un dels pilars bàsics que sosté l’actual model socioeconòmic de la nostra societat .

I veient, que la seva gestió, genera un dels problemes més greus a que s’enfronta la humanitat i la persistència del propi planeta

Cal un canvi urgent de sistema econòmic que sigui social i ecològicament sostenible.

Per això sol·licitem que l’Ajuntament de Terrassa, posi les bases necessàries per a la creació d’una Empresa Municipal Energètica que tingui la forma de Cooperativa, i per tant amb un component més democràtic i participatiu.

Aquesta empresa, hauria de garantir l’accés a l’energia necessària pels ciutadans, en condicions econòmiques favorables, unificant la producció d’energies (renovables o no) de tot el municipi, i prioritzant, per exemple, les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa, o les instal·lacions de “biomassa”

La funció principal, seria la d’impulsar un “canvi de model energètic” enfront de l’actual , conduït per a gran empreses que només especulen i que es limiten a mantindré un sistema que està “obsolet”, és brut i a més a més molt perillós. I fer-ho des de baix a dalt, afavorint les rendes més baixes.

D’aquesta forma s’afavoria un nou sistema, que es podria anar estenen pel territori, amb l’objectiu que a mig termini s’aconseguís tancar a les centrals tèrmiques i nuclears, afavorint un “medi ambient” que està tocat de mort, així com la socialització i democratització dels recursos.

Terrassa, octubre 2021

Related Articles

Deixa un comentari