Es convoca la Trobada Ciutadana per un Parlament Ciutadà, 15 d’octubre

No Comment

El proper dissabte dia 15 d’octubre tindrà lloc una Trobada Ciutadana per debatre el projecte del Parlament Ciutadà a Terrassa. La trobada tindrà lloc al Centre Cívic Francesc Macià (Rambla Francesc Macià, 189), des de les 9.30 a les 14 hores.

Aquesta idea està impulsada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, format per 24 entitats socials de la nostra ciutat.

Els objectius de la Trobada Ciutadana són els d’obrir un debat orientat a la definició del que s’entén per Parlament Ciutadà, i quines series les seves bases de funcionament. I al seu torn, per decidir si la Jornada sobre aigua, gestió i participació ciutadana, convocada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana i la Taula de l’Aigua, pot convocar-se com a primera experiència pilot de reunió del Parlament Ciutadà.

L’horari i el format de la Trobada del 15 d’octubre són els següents:

De 9:30h a 10h: Inscripció i obertura
De 10h a 11:15h: Xarrada debat: Itziar González. Participació ciutadana, política municipal i Parlament Ciutadà de Catalunya
De 11:15h a 11:25h: Presentació del debat i formació dels grups.
De11:25h a 11:45h: Descans/cafè
De 11:45h a 12:45h: Debat en grups, recull de les observacions als textos presentats, redacció de les esmenes i concreció de les propostes.
De 12:45h a 13:30h: Presentació, debat i acord sobre les esmenes presentades.
De 13:30 a 13:45h: Acord sobre la definició de la Jornada del dia 19 de novembre.

Continguts del debat
El debat es planteja en relació a les respostes que volem aportar col∙lectivament a les 9 preguntes suggerides pel Consell d’Entitats, més una pregunta oberta.

Cada pregunta es formula a través d’una fitxa que conté el redactat suggerit pel Consell d’Entitats, amb un apartat per a les observacions, i un altre per a les esmenes.

Preguntes i redactat suggerit pel Consell d’Entitats

Què és el Parlament Ciutadà? Què entenem per Parlament Ciutadà?

El Parlament Ciutadà es un camí que porta a un nou model de democràcia amb més responsabilitat, implicació i capacitat de decisió de la gent. Un instrument per l ‘ideal de democràcia participativa directa i per l’empoderament ciutadà, entès com una experiència col∙lectiva d’autoorganització que implica informació i formació, debat i presa de decisions, mitjançant la qual la ciutadania esdevé un conjunt de persones implicades en la comprensió dels problemes que els afecten i en la recerca de solucions que permetin una gestió dels assumptes col∙lectius de forma igualitària, democràtica, solidària i sostenible.

És una eina de debat públic, un espai per escoltar i per parlar, que compta amb la participació de les entitats, col∙lectius i persones actives de la ciutat. Per poder dir‐nos que tenim un espai on tractar qualsevol tema de ciutat i on qualsevol entitat ha de tenir l’oportunitat de participar i denunciar, deliberar i prendre acords.

El Parlament Ciutadà és un nou espai que dóna veu a la ciutadania que vol prendre part de forma activa i influir, tant en el govern de la ciutat, com en tots aquells aspectes que li afecten, i sobre els quals vol manifestar la seva opinió, criteri i decisió.

Quin és l’objectiu del Parlament Ciutadà?

Crear consciència col∙lectiva i empoderament ciutadà, és a dir, aconseguir una ciutadania conscient, compromesa i responsable que s’implica en els temes col∙lectius, socials, econòmics i polítics que l’hi afecten com a comunitat que viu agrupada en un municipi.

Crear debat, deliberar, prendre acords i traslladar‐los a les institucions (Ajuntament, Ple municipal, etc). per tal d’influir directament en els òrgans de govern, i en l’actualitat social, política i econòmica local.

Quins son els seus principis de funcionament?

a. Es un espai independent de les institucions i dels partits. I ha de tenir mecanismes que ho garanteixin.
b. Ha de ser proactiu i ha de marcar la seva pròpia agenda. Ha de ser capaç d’establir estratègies, és a dir de prioritzar els objectius i de coordinar les accions.
c. Les entitats, col∙lectius i persones que participen d’aquest espai, per la seva naturalesa i en les seves diferents formes d’expressió, comparteixen la voluntat de prioritzar el bé comú i l’interès general, defensant els valors universals de Sostenibilitat, Dignitat i Drets Humans, Justícia social, Solidaritat i Democràcia. En especial es promourà l’aplicació d’aquests valors defensant la Carta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, lluitant per uns serveis públics de qualitat, exigint la transparència en la gestió pública, promovent l’avenç cap a una ciutat sostenible i tenint en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’incidència.

Qui en forma part?

Està format per totes les entitats, col∙lectius i persones que ho sol∙licitin, compromeses amb els seus objectius i principis. Per participar en les sessions del Parlament Ciutadà s’ha d’estar inscrit.

Quines són les seves funcions? Que fa el Parlament?

Les sessions del parlament estan dedicades a la discussió i aprovació de quatre tipus de propostes: iniciatives, crides, mocions i declaracions, i a la exposició de denuncies. Qualsevol persona o entitat que formi part del Parlament pot presentar aquestes propostes per ser discutides i aprovades al Parlament.

Iniciatives. Són els projectes concrets que són recolzats o desenvolupats des del Parlament Ciutadà i un dels seus principals instruments d’actuació.

Crides. Són convocatòries a la ciutadania per mostrar el suport, manifestar‐se o col∙laborar activament, en relació iniciatives plantejades o a situacions que ho requereixin. Mocions. Són propostes d’actuació en relació a la política municipal dirigides al Ple, al Govern municipal i als grups polítics.

Declaracions. Són pronunciaments del Parlament Ciutadà dirigits al conjunt de la ciutadania, informant o denunciant.

Denúncies. Qualsevol persona, entitat o col∙lectiu pot denunciar davant del Parlament qualsevol tema o situació que consideri d’interès general. Aquestes denuncies quedaran recollides a les actes del Parlament i posteriorment gestionades o tramitades pel Consell d’Entitats.

Com es prenen els acords?

Qualsevol persona pot expressar la seva opinió, o la de l’entitat/col∙lectiu que representa, en relació als temes a debatre en les sessions.

En la presa d’acords totes les persones presents poden votar les opcions proposades, i tots els vots tenen el mateix valor.

Els debats i les propostes s’han de plantejar en base a un treball previ i a uns materials, que han d’estar a disposició de les entitats i persones inscrites amb temps suficient, per tal que les reunions puguin esdevenir trobades de persones informades que han de prendre acords.

Qui el convoca?

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana convoca el Parlament Ciutadà, a petició de les persones i entitats adherides, i proposa els temes a tractar i l’ordre del dia.

No obstant això, el ciutadà o ciutadana, entitat o col∙lectiu que tingui la iniciativa de proposar la seva convocatòria, ho podrà fer adreçant‐se al mateix Consell per exposar els motius i els objectius d’aquesta convocatòria.

A l’inici de les sessions del Parlament, el Consell d’Entitats justifica l’ordre del dia i aquest és sotmès a aprovació.

Qui modera els debats?

Les sessions del Parlament Ciutadà estaran moderades per un grup de moderació proposat pel Consell d’Entitats. A l’inici de les sessions del Parlament aquesta proposta estarà sotmesa a aprovació.

Com es fan efectius els acords del Parlament?

El acords del Parlament es fan efectius mitjançant accions del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana i de les entitats i persones participants al Parlament.

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

Octubre 2016

trobada ciutadana 15 oct

Related Articles

Deixa un comentari