Continuen els treballs del nou model de gestió de l’aigua

No Comment

La FAVT informa sobre la situació dels treballs per determinar la nova forma de gestió del servei d’abastament d’aigua.

Sens dubte, un dels temes més transcendents per a la nostra ciutat és tot allò relacionat amb la determinació de la nova forma de gestió del servei de subministrament d’aigua, que té la seva raó de ser amb la finalització, el 9 de desembre del passat 2016, del contracte de subministrament que tenia Mina d’Aigües de Terrassa des de feia 75 anys.

En aquest contracte s’especifica que tots els béns de Mina, qualificats com a reversibles i necessaris pel servei, han de passar a ser propietat municipal sense cap cost afegit per l’Ajuntament, cosa lògica tenint en compte que durant els 75 anys de subministrament d’aigua, Mina hauria de tenir completament amortitzades tant la inversió inicial com totes les despeses i inversions posteriors que pogués haver realitzat.

Aquest fet, juntament amb que és l’Ajuntament qui ostenta el dret de captació d’aigua al riu Llobregat, a Abrera, i és el titular del servei -essent Mina només una concessionària- va conduir a 20 dels 27 regidors del Ple Municipal a posicionar-se a favor d’una gestió pública del servei de subministrament d’aigua de Terrassa.

Per a poder efectuar el canvi de gestió, l’Ajuntament ha de poder demostrar -numèricament i mitjançant un expedient- que la gestió pública pot ser tan eficient com la gestió privada que ha estat desenvolupant Mina. Per a l’elaboració d’aquest document, el govern municipal ha estat sol·licitant a Mina, durant els dos últims anys, tota la documentació que considera necessària. Ara bé, segons declaracions públiques del propi Ajuntament, Mina no ha proporcionat en la seva totalitat aquesta documentació, de forma que s’impossibilitava l’elaboració de l’expedient de canvi de gestió el 9 de desembre de 2016, dia en què va finalitzar la concessió de Mina.

Per tot això, el Ple municipal va aprovar una pròrroga forçosa del servei de Mina durant 6 mesos, fins el 9 de juny d’aquest 2017, la qual cosa va provocar d’immediat la interposició de diversos recursos contenciosos administratius per part de Mina i empreses properes, tot contravenint la decisió municipal i sol·licitant mesures de suspensió cautelar que diferents jutjats han anat refusant.

En els primers mesos de l’any, veient que la situació continuava igual i davant la impossibilitat de poder tenir els informes necessaris pel 9 de juny, el Ple municipal del mes de març, es va aprovar una nova pròrroga forçosa de sis mesos addicionals pel servei de Mina (fins el 9 de desembre de 2017) que l’Ajuntament considera necessària per a garantir la continuïtat de la prestació del servei, obligatori i essencial per a la ciutadania, mentre s’acaben d’enllestir els informes que determinin quin és el millor model per a gestionar l’aigua de Terrassa a partir del 9 de desembre de 2017.

Creació i treball intens de la «Comissió d’estudi de l’expedient per la determinació de la forma de gestió del servei d’abastament d’aigua de Terrassa».

Aquesta Comissió es crea per l’acord del Ple municipal del 27 d’Abril de 2017 i està formada pel regidor de l’aigua, Alfredo Vega (que la presideix), un representant de la resta de sis grups polítics que formen el Ple Municipal, set responsables dels Serveis Municipals relacionats amb el tema i dos representats dels usuaris: el president de la Unió de Consumidors de Catalunya i el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT).

Les seves funcions són molt concretes:

Per una banda, debatre i redactar la Memòria Justificativa i els diversos documents que han de formar part de l’expedient per a la determinació de la forma de gestió del servei de subministrament de l’aigua de Terrassa.

Per altra banda, prendre en consideració la memòria i tots els documents per a portar-los al ple municipal per a la seva aprovació inicial.

Cal destacar que segons l’ordenament jurídic, els documents han de ser aprovats pel Ple, en un termini màxim de tres mesos des de la constitució de la comissió. És a dir: l’aprovació ha de fer-se al Ple del mes de juliol, abans del dia 27.

Els documents aprovats pel Ple seran sotmesos a exposició pública posterior i les possibles al·legacions hauran de ser preses en consideració i resoltes abans de la seva aprovació definitiva.

L’ajustat calendari fa que la Comissió realitzi reunions de treball cada setmana en les quals estic participant com a representant dels usuaris de la ciutat en qualitat de president de la FAVT. Tots els documents essencials que s’estudien en la Comissió, en nom de la necessària transparència, són enviats a tota la Junta de la FAVT (formada per dues representants de les 18 associacions de veïns, el 50% de tota la ciutat) així com totes les propostes que realitzo per escrit a la comissió.

Així mateix també puc donar fe que els debats de la comissió són oberts a tots els membres, que intenta arribar als consensos i que per la pròpia composició de la comissió, pot tenir la seguretat que el nou model de gestió de l’aigua tindrà el suport de la majoria de la Comissió on 7 dels seus membres són responsables de serveis tècnics municipals.

Quant a les propostes que he fet fins ara, com a representant dels usuaris i de la FAVT, totes seran preses en consideració o bé ara o en fases posteriors del nou procés de gestió. Aquestes propostes són:

1ª Prendre en consideració el sistema de taxes i no de tarifes (com es fa actualment) per a la remuneració de l’aigua de la nostra ciutat.

2º.- Implantar un sistema de control i participació de la ciutadania en la nova forma de gestió de l’aigua, sigui quin sigui el nou model gestió de subministrament a Terrassa -que, vull emfatitzar, no està encara decidit-.

3º.- Estudiar la possibilitat que l’aigua no sigui tan costosa per als petits comerços, com a mesura per a recolzar-los i tenint en consideració que ja paguen molt més que qui fa un ús residencial.

4º.- Potenciar el sistema de control de qualitat de la planta d’Abrera, amb més recursos humans.

Finalment, una última consideració: la Taula de l’Aigua de Terrassa no està directament representada a la Comissió per motius de procediment reglamentari. Això no vol dir, però, que aquesta entitat no segueixi efectuant la seva labor en favor de la gestió pública de l’aigua mitjançant reunions periòdiques amb polítics i tècnics municipals, en actes públics de diverses característiques en els quals la ciutadania pot participar o en les seves reunions de treball cada dimarts.

Ramon Clariana
President de la Favt

Related Articles

Deixa un comentari