El govern de TxT i ERC descarta municipalitzar el servei de busos

No Comment

El Govern municipal manifesta que ha pres la decisió després d’analitzar els costos i els riscos que suposaria municipalitzar el servei, el qual seguirà amb la fórmula de gestió indirecta, a través d’un nou concurs, a partir de l’any vinent.


Miquel Gordillo

El Govern municipal ha decidit que el servei dels busos sigui externalitzat i gestionat per una empresa. No era el que havia promès el partit de Ballart, Tot x Terrassa, durant la passada campanya electoral, i ni molt menys el que desitjava el seu soci de govern, ERC-MES. Així i tot, en un dels temes cabdals a abordar durant la present legislatura, el govern assegura que el fet de transferir la concessió de la gestió del servei s’ha près “en un context econòmic i de limitacions pressupostàries”. Aquest nou model de gestió privada es posaria en marxa a partir de l’any 2021, un cop es faci la licitació del nou contracte.

“Gestió indirecta amb transferència de risc operacional”

El govern ha descartat l’opció de la gestió directa, afirma, “després d’analitzar els costos i els riscos que suposaria”, i conclou que, “en el context econòmic i de limitacions pressupostàries actual, l’opció més favorable i adequada per a la ciutat i per a l’Ajuntament és la gestió indirecta a través d’una empresa concessionària amb transferència del risc operacional i propietat dels mitjans”. Entre d’altres, la CUP ha lamentat la decisió de l’equip de govern ja que considera que la nova concessió del servei hipotecarà el transport públic de la ciutat.

En la nota de premsa, el govern assegura que el seu compromís, anunciat a inicis de mandat i fixat al Programa de Govern, era analitzar i decidir el model de gestió d’aquest servei públic, atenent a criteris d’eficiència, qualitat, riscos i a les limitacions pressupostàries del consistori. Per això, el govern va encarregar un estudi a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) sobre els diferents models de gestió possibles. Un cop rebut l’informe, i donades “les limitacions pressupostàries actuals, la capacitat  d’endeutament i altres aspectes com la capacitat d’adaptació a canvis tecnològics, les qüestions organitzatives o qüestions econòmiques”, s’ha vist més convenient, doncs, traspassar-li a l’operador privat els riscos de l’oferta i la demanda.

D’aquesta manera, la concessió privada fixarà un preu únic de sortida el qual s’adjudicarà per un període de 10 anys. A més, la propietat privada dels vehicles comporta que aquestes inversions no computin dins el balanç públic de l’Ajuntament. També es considera que l’expertesa de l’operador privat “aporta un plus d’experiència i solucions tecnològicament més avançades en la gestió de serveis de transports urbans”. 

Un cop el govern ha informat de la decisió al comitè d’empresa de TMESA i a tots els grups municipals del Consistori, s’iniciarà l’expedient de licitació del nou contracte, de manera que es pugui licitar abans de finals d’any, segons informa l’Ajuntament. El govern manifesta també que s’establiran mesures de control i de seguiment per tal de vetllar pel compliment d’aspectes com la qualitat del servei, les condicions laborals del personal, la lluita contra qualsevol forma de discriminació laboral, les inversions per millorar el servei, i la política mediambiental que dugui a terme l’empresa concessionària.

Relat històric del servei de transport públic a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús que es gestiona de manera indirecta, sota la modalitat d’una societat d’economia mixta, per part de Transports Municipals d’Egara SA (TMESA). El capital de TMESA està constituït en el seu 80% per la societat Corporación Espanyola del Transporte SA, integrada en el grup Avanza, i en un 20 % per l’Ajuntament de Terrassa. TMESA es va constituir el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de 1989.

TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb la fórmula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per a la gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més.

El 26 de setembre de 2013, el Ple va aprovar el canvi en la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa, de l’actual modalitat de societat d’economia mixta, en què l’Ajuntament participa, a la modalitat de concessió. En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa.

En sessió de 23 de maig de 2014, el Ple va aprovar l’acord d’adjudicació del contracte, que va ser posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en compliment de la Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), davant el recurs especial interposat per l’empresa licitadora Corporación Española del Transporte SA, que va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.

En sessió de 7 de novembre de 2014, el Ple va aprovar l’acord per segona vegada de l’adjudicació del contracte, que també va ser posteriorment anul·lada en data 20 de febrer de 2015 pel mateix òrgan, en aquest cas en compliment de la Resolució núm. 6/2015 del TCCSP, davant d’un nou recurs especial interposat per l’empresa licitadora CTSA, que novament va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.

En la sessió de 22 de maig de 2015, el Ple va aprovar l’acord de desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa. En data 8 de juny de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència favorable a les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de l’acord municipal de data 22 de maig de 2015 pel qual es va desistir del procediment d’adjudicació iniciat per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013.

En data 29 de desembre de 2017, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Autoritat Municipal del Transport Urbà (AMTU) i l’Ajuntament de Terrassa per a l’assessorament I l’assistència tècnica i jurídica per la licitació del nou contracte de gestió i explotació del servei municipal de transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar l’inici de l’expedient i la realització d’uns tràmits preparatoris per a la contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa. Actualment el servei està prorrogat pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre del 2020.

Related Articles

Deixa un comentari

Cicle de debats ‘El futur que volem/2’. Del 22 d’octubre al 26 de novembre