El Parlament Ciutadà porta la problemàtica de l’habitatge al Ple i exigeix als grups polítics un posicionament ferm

No Comment

La reivindicació per un habitatge digne i altres com ara les pensions, la sanitat pública i la lluita contra la violència masclista conflueixen al carrer per exposar les greus problemàtiques en aquests àmbits.


Diverses reivindicacions ciutadanes es van donar cita ahir dijous al Raval, amb motiu de la celebració del Ple municipal. La convocatòria va ser propiciada per la crida que s’havia fet per donar suport a la moció sobre habitatge que es feia en el Ple municipal d’octubre, celebrat a la mateixa hora. De forma espontània, a la crida feta pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, s’hi aplegaren diferents col·lectius que treballen en l’àmbit de l’emergència habitacional, la sanitat pública, la lluita feminista, així com  la presència dels Iaioflautes, en peu de guerra també per defensar unes pensions dignes.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat tornà a exigir, tal com havia fet previament al CAP Rambla, una demanda per un servei d’urgències digne i de qualitat, com ara una millora del servei de 24 hores, agendes de visita obertes, diagnòstics correctes per a tractaments adequats, així com també la greu situació de la residència per a gent gran, la pressió del lobby farmacèutic, i un llarg etcètera.

Des del Casal de la Dona també s’aprofità la trobada per exigir una societat lliure de violència masclista i un crit per les dones que són assassinades. La PAH també reclamà el retorn de la llei 24/2015: «Espanya està vulnerant els drets humans de la gent», fou un dels crits més sentits. A la vegada denunciaren la quantitat de casos de desnonaments pendents que observen cada dia.

L’habitatge, un problema greu de ciutat

Després d’aquesta trobada i lectura al carrer, hi hagué la intervenció al ple per exposar de nou la moció sobre Dret a l’Habitatge i Subministraments Bàsics. Davant l’evidència de què la ciutat pateix un problema greu d’habitatge, resa aquesta moció que fou aprovada pel Parlament Ciutadà de l’abril, s’instà als grups a què prenguin un posicionament i mesures específiques en l’àmbit municipal.

La Valeria Santiago, membre de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) fou l’encarregada de llegir de nou, ara davant dels regidors, minuts després de fer-ho al Raval, aquesta moció sobre habitatge i subministraments bàsics. El desig és que les demandes recollides en la moció siguin convertides en una resolució pels grups municipals per tal que sigui debatuda i aprovada en el pròxim plenari.

Com que els regidors no disposaven de torn d’intervenció, només l’equip de govern, la regidora Eva Candela manifestà la seva esperança amb la proposta de pressupostos generals de PSOE i Unidos Podemos per tal que «augmenti el nombre d’habitatges accessibles i les inversions per fer-ho possible». La regidora celebrà igualment l’aixecament de la suspensió per part del Tribunal Suprem de la llei 24/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya, tot esperant que la llei es reactivi l’any 2019.

Miquel Gordillo

Les demandes específiques que des del Parlament Ciutadà es fan a l’Ajuntament pel que fa a l’emergència en l’habitatge són les següents:

 1. La modificació del Reglament d’adjudicació d’habitatges d’emergència social seguint les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya en quan:
  – La presència d’infants com a supòsit d’emergència social en el cas que aquests es trobin en risc d’exclusió residencial, sense que sigui necessari la concurrència d’altres situacions de vulnerabilitat social afegides.
  – La consideració de la pobresa infantil com a situació d’emergència social.
  – El deure de motivar en el procediment d’adjudicació de l’habitatge d’emergència social la decisió adoptada en base a l’interès superior de l’infant, especialment en el cas de denegació.
  – L’obligació de garantir la immediatesa de l’adjudicació de l’habitatge d’emergència social en el cas de les unitats de convivència amb infants a càrrec.
  – La necessitat de no proporcionar recursos residencials, encara que siguin de caràcter provisional, que no garanteixin unes condicions residencials als infants, com ara pensions o centres d’acollida temporal.
  – L’exempció del compliment dels requisits establerts per als sol·licitants en l’adjudicació d’habitatges d’emergència social , com ara el dels anys d’empadronament o d’ingressos mínims, a les unitats de convivència amb infants, per evitar excloure de l’accés a aquests habitatges infants en situació de risc d’exclusió residencial i d’emergència social, sempre que hi hagi un informe favorable dels serveis socials.
  – La consideració de la situació d’emergència social en el cas d’unitats de convivència amb infants no només per la pèrdua efectiva de l’habitatge sinó també pel risc imminent de perdre’l.
 2. Publicar i mantenir, de forma trimestral, a la pàgina web de l’Ajuntament les dades següents:
  – Els habitatges a Terrassa indicant del total, el número de pisos buits (en funció del tenidor), els que incompleixen el deure de conservació (en funció del tenidor), els de protecció social i els disponibles per emergències.
  – Les sancions coercitives en funció del tenidor per utilització anòmala d’habitatge (multes pisos buits) i per incompliment del deure de conservació. Especificar la destinació concreta de les quantitats cobrades.
  – El número de desnonaments diferenciats per mesos i per tipus (hipotecari, lloguer i ocupació, i els d’ocupació si venen d’hipoteca, lloguer o ocupacions) i diferenciant segons el tenidor de l’habitatge.
  – El número d’ocupacions diferenciant segons la propietat de l’habitatge.
  – El número d’unitats familiars que han obtingut un habitatge a través de la mesa d’emergència i número d’unitats familiars a les quals no s’ha pogut atendre.
  – El número total de persones sense llar de les quals es té constància a Terrassa.
 3. Aprovar i implementar amb urgència un Pla Local d’Habitatge per a la ciutat de Terrassa. Prevista a la Llei catalana del dret a l’habitatge vigent des del 2007, i que Terrassa no disposa d’aquest instrument clau en la matèria.
 4. Complir de manera efectiva allò que disposa el Protocol d’execució de diligencies de llançament en els partits judicials de Catalunya que preveu la comunicació i coordinació en matèria de desnonaments entre l’Ajuntament de Terrassa i els Jutjats de Terrassa dels llançaments que provoquen la pèrdua d’habitatge habitual de persones en situació d’exclusió residencial, ja sigui d’hipoteques, lloguers o ocupacions. Això suposaria que cap desallotjament forçós es podria produir fins que l’Administració local no proporcionés una alternativa habitacional adequada en situacions de vulnerabilitat.
 5. Agilitar els tràmits d’empadronament especialment en situacions de vulnerabilitat
 6. Publicar i mantenir, de forma trimestral a la pàgina web de l’Ajuntament les dades sobre pobresa energètica:
  – El nombres de famílies que manifesten impossibilitat de pagar els subministres o deutes que reben bonificacions relacionades amb la pobresa energètica.
  – Els talls produïts al municipi en relació als serveis d’aigua, llum i gas.
  – Quantitats econòmiques destinades a ajudes per pagar els deutes i factures
  dels subministraments i número d’unitats familiars que les han rebut. 
 7. Regularitzar l’alta del subministrament d’aigua a totes les llars vulnerables del municipi que compleixin el requisits de la “Instrucció de Servei d’instal·lació de comptadors d’aigua provisional d’emergència per a persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial” vigent a Terrassa des de desembre del 2016 i que encara no disposin del comptador corresponent. Aquesta regularització ha de tenir caràcter d’urgència en el cas que hi visquin infants.
 8. Aprovar una instrucció per regularitzar l’alta dels subministraments d’energia (llum i gas) a totes les llars vulnerables del municipi un cop presentats els  documents d’empadronament de les persones que hi viuen i dels butlletins pertinents que certifiquin l’estat correcte de les instal·lacions. Aquesta regularització ha de tenir caràcter d’urgència en el cas que hi visquin infants. 
 9. Treballar amb els joves solucions per emancipar-se i tenir accés al primer habitatge.

Related Articles

Deixa un comentari