Ensenyament, Síndic, Comunitat Educativa i partits: mesures contra la segregació escolar

No Comment

A finals de gener va tenir un lloc una reunió important pel que al mapa de la segregació escolar al país, per tant molt important pel que fa al cas de Terrassa, entre el Síndic de Greuges de Catalunya, el departament d’Ensenyament de la Generalitat, partits polítics i entitats de la comunitat educativa, tot posant les «bases d’un pacte per combatre la segregació escolar a Catalunya». Es pot combatre aquesta segregació als municipis, com mostren els casos de Manlleu, Vic o Olot. Publiquem a continuació la crònica de Pau Rodríguez, publicada a El Diari de l’Educació.

Ensenyament instarà a distribuir de forma més equitativa l’alumnat amb necessitats educatives específiques i la matrícula viva en el proper procés d’admissió d’alumnat, a l’espera de fer canvis de més envergadura de cara als següents anys.

El Síndic de Greuges i el Departament d’Ensenyament han organitzat una reunió amb agents de la comunitat educativa i representants dels grups parlamentaris per analitzar una bona part de les recomanacions fetes pel Síndic en els dos informes sobre segregació escolar presentats el 2016.

Moment de la reunió a la seu del Síndic. Foto (premsa@sindic) Moment de la reunió a la seu del Síndic. Foto (premsa@sindic)

El síndic, Rafael Ribó, acompanyat per l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, i la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, han destacat la importància de la trobada per arribar a acords contra la segregació escolar, en tant que es tracta d’una problemàtica que comporta una vulneració greu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. La reunió ha tingut lloc aquest dilluns 23 de gener a la seu de la institució amb la presència d’unes trenta persones en representació dels agents que integren la comunitat educativa.

Algunes mesures concretes previstes mentre no entri en vigor la modificació del decret d’admissió d’alumnes són: anul·lar els punts complementaris per malaltia digestiva crònica i incorporar-ne d’específics per als centres d’alta complexitat.

Entre les propostes que s’implementaran també destaca potenciar les funcions de les comissions de garanties d’admissió. Ensenyament elaborarà i trametrà un document d’instruccions i orientacions a totes les comissions. Aquest document inclourà aspectes relacionats amb la utilització activa dels instruments per a la distribució equilibrada de l’alumnat.

En concret, s’abordarà la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d’ofici, la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desfavorits, el procediment de detecció d’alumnat NEE (necessitats educatives especials) i el procediment previ d’informació de places vacants als centres. Totes són recomanacions ja presentades pel Síndic al Parlament en els informes La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (Juliol 2016) i La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització (Novembre de 2016).

Pel que fa a l’àmbit local, Ensenyament recomanarà que els ajuntaments elevin als serveis territorials del Departament propostes de zonificació escolar i d’adscripcions que ajudin a una escolarització de l’alumnat més equilibrada. També potenciarà els pactes locals amb la participació dels centres escolars, les modificacions en l’oferta de places i grups per evitar situacions de sobreoferta, la gestió unificada de les sol·licituds fora de termini i l’ús efectiu de la reserva de places per a alumnat NEE.

El Síndic Rafel Ribó i la consellera Meritxell Ruiz. foto premsa@sindic El Síndic Rafel Ribó i la consellera Meritxell Ruiz. foto premsa@sindic

En el marc de la trobada, Ensenyament també ha informat que es duran a terme actuacions d’acompanyament de les famílies cap a centres amb dèficit de demanda, es facilitaran les pautes i el suport als centres per millorar els sistemes d’informació a les famílies, s’activaran polítiques per combatre els prejudicis i es comprovaran possibles fraus amb la incoació de mesures disciplinàries o sancionadores.

Relacionat amb això últim, la consellera també ha fet saber que en en el procés d’admissió per al proper curs 2017-2018 es farà constar un seguit d’exigències detallades de transparència.

En concret, han assistit a la reunió les entitats següents: Agrupació Escolar Catalana, Associació Catalana de Municipis, Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya, Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Federació d’Ensenyament d’Unió Sindical Obrera de Catalunya, USTEC, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Ensenyament Secundari (FAPAES), Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures, Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya.

(Premsa i Comunicació Síndic de Catalunya)

Related Articles

Deixa un comentari