Entra en vigor el límit de velocitat màxima de 30 km/h a la ciutat i la regulació de la circulació dels patinets elèctrics

No Comment

Avui 11 de gener entra en vigor l’ordenança municipal de mobilitat, la qual fixa la velocitat general a la ciutat a 30 km/h i regula la circulació dels patinets i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Aquesta ordenança va aprovada definitivament pel Ple municipal de novembre, amb el vot favorable de totes els grups polítics.

La nova normativa contempla una gran quantitat de mesures. Per això, l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya, acompanyada d’una guia pràctica, que incideix en els punts clau de la nova normativa, i que es publicarà als diversos canals de comunicació habituals, com la pàgina web de l’Ajuntament, els perfils del Consistori a les xarxes socials, els elements comunicatius tant de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) com els situats en l’espai públic i en anuncis als mitjans de comunicació locals. La guia pràctica es troba a la web municipal https://www.terrassa.cat/ordenanca-mobilitat-2020, des d’on es pot descarregar. S’ha descartat l’opció de fer enviaments de la guia als domicilis degut a les mesures de prevenció del covid-19.

Principals novetats

Entre les principals novetats de l’ordenança destaca la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes de 50 km/h a 30 km/h, excepte en aquelles vies de dos o més carrils de circulació, on l’autoritat competent podrà establir límits superiors a 30 km/h. Terrassa és una de les primeres ciutats de l’Estat a aplicar aquesta restricció, que pretén reduir el nombre de vianants que pateixen atropellaments i la gravetat en accidents de tota mena. A més, aquesta reducció fa possible que models de mobilitat més sostenibles com les bicicletes i els VMP (vehicles de mobilitat personal) puguin anar per la calçada en condicions més segures.

L’ordenança regula per primera vegada els Vehicles de Mobilitat Personal, definits com vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que proporcionin una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. Aquesta regulació fa possible l’encaix en la mobilitat de la ciutat d’aquest nou tipus de vehicles, que suposen una alternativa a turismes i motocicletes, més barata i sostenible, i que són fàcilment combinables amb el transport públic. La regulació dels VMP, igual que la de bicicletes, s’ha treballat de forma coordinada amb municipis de tot l’Estat, a través de diferents xarxes i organismes, consensuant en la mesura dels possibles les normes a aplicar, per tal que les persones usuàries d’aquests vehicles, informa l’Ajuntament, no trobin gaires diferències entre unes poblacions i altres.

Principals normes per circular en VMP:

· L’edat mínima permesa per circular amb VMP és de 14 anys.
· L’ús de casc serà obligat per als menors de 16 anys.
· Només pot circular una persona en un VMP.
· Poden circular pels carrers limitats a 30km/h o velocitat inferior i s’aconsella anar pel centre de la calçada.
· També poden circular per carrers de convivència, àrees de vianants i parcs públics en les condicions previstes a l’ordenança. Per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert i definit per la senyalització.
· Han d’estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a aquesta finalitat.

La bicicleta, per la part central de la calçada

Respecte a la bicicleta, la nova normativa aconsella anar sempre pel centre de la calçada i també recorda que poden circular pels carrils bici i altres zones especialment habilitades.

Així mateix, el text posa èmfasi en el fet que els vehicle a motor han de mantenir sempre una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5 m. Aquests no podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones conductores de bicicletes o VMP, evitant així actituds d’assetjament.

Com els VMP, s’han d’aparcar preferentment en els llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no haver-n’hi o d’estar ocupats, poden estacionar-se en altres parts de la via, sempre i quan no obstaculitzin la circulació de persones i vehicles.

Les motos fora de les voreres

La nova Ordenança de Mobilitat prohibeix l’estacionament en vorera de motos i ciclomotors. No obstant, per tal que aquesta nova mesura arribi a tota la ciutadania i se’n tingui coneixement, s’establirà una moratòria d’un any a partir de l’aprovació definitiva de l’ordenança.

Espai per a flotes de vehicles compartides

El nou text contempla la regulació de l’espai públic per a l’estacionament de flotes públiques o privades de bicicletes, VMP, turismes o qualsevol tipus de vehicle. Es proposa impulsar-ne l’ús, entenent que la seva existència a les ciutats contribueix a l’objectiu global de reduir la utilització i la compra de vehicles privats.

Regulació de l’aparcament en calçada

L’ordenança permet regular l’aparcament en calçada de l’àmbit central de la ciutat, amb àrees blaves i àrees verdes, com estableix el Pla de Mobilitat, i potenciant les voreres com a espai exclusiu de les persones que van a peu. Carrils multiús per gestionar l’espai viari d’una forma flexible. 

A l’ordenança també destaca la creació de carrils multiús, per gestionar l’espai viari d’una forma flexible i adaptada a les necessitats de cada moment; la possibilitat d’implantar mesures extraordinàries i temporals de restricció del trànsit, l’estacionament i la velocitat en diferents supòsits; la regulació del trànsit per part de personal voluntari en determinades circumstàncies (per exemple entrades i sortides escolars) i la possibilitat de desplegar convenis que permetin a la Policia Municipal actuar en espais privats, com ara zones d’estacionament. Un exemple d’aquest carril és el que s’ha implementat recentment a l’avinguda de Jacquard.

Related Articles

Deixa un comentari