L’apoderament digital pica a la porta dels ajuntaments

No Comment

Un grup d’organitzacions fa 44 propostes d’apoderament digital a impulsar des dels ajuntaments.

Infraestructura de telecomunicacions, Programari Lliure, Política de dades, Democratització de la tecnologia, Compra pública de dispositius electrònics i circularitat i Estàndards lliures.

L’objectiu dels impulsors és que aquestes propostes siguin incorporades en la majoria de programes electorals de les candidatures que concorrin a les properes Eleccions Municipals.

Diverses entitats i associacions del món digital han presentat aquest dimarts en roda de premsa la iniciativa Estratègies Municipals per l’Apoderament Digital (https://apoderamentdigital.cat), un compendi de 44 polítiques municipals concretes per impulsar l’apoderament digital des dels ajuntaments.

Les propostes s’han desenvolupat de forma col·laborativa per part d’un equip d’experts i al menys una desena d’organitzacions especialitzades en diferents àmbits de la tecnologia, i no pretén ser un compendi exhaustiu de mesures sinó un full de ruta de les accions que consideren més prioritàries. Les estratègies estan dividides en 6 grans temes: Infraestructura de telecomunicacions, Programari Lliure, Política de dades, Democratització de la tecnologia, Compra pública de dispositius electrònics i circularitat i Estàndards lliures.

Entre d’altres, s’hi poden trobar propostes per tal que els ajuntaments promoguin el desplegament de nova infraestructura de telecomunicacions, estableixin un pla intern de migració cap al programari lliure, fomentin polítiques de visibilització de la diversitat de gènere en el món tecnològic, o donin els dispositius electrònics que s’hagin d’actualitzar a entitats socials que s’encarreguin del seu reaprofitament.

L’objectiu dels impulsors és que aquestes propostes siguin incorporades en la majoria de programes electorals de les candidatures que concorrin a les properes Eleccions Municipals, previstes pel 26 de maig de 2019. Les organitzacions ja han iniciat contactes amb diverses formacions polítiques, coalicions i agrupacions d’electors, per tal d’explicar-los les propostes i que les incloguin en els seus programes marc, i afirmen que fins ara la iniciativa ha tingut molt bona rebuda. També han fet una crida als responsables d’elaborar els programes de qualsevol candidatura que hagi de concórrer a les eleccions perquè incloguin aquestes 44 propostes al seus programes electorals. Tot i així, els impulsors creuen que la majoria de propostes són aplicables més enllà de l’àmbit municipal i que en gran part poden ser adoptades directament o adaptades a la realitat de cada empresa, entitat, o administració pública que vulgui implementar polítiques d’apoderament digital.

Entre les organitzacions impulsores del projecte s’hi troba el Sobtec, que organitza anualment el Congrés de Sobirania Tecnològica; la Barcelona Free Software, que es dedica a la divulgació del programari lliure a Barcelona; Pangea, una organització que promou un internet ètic i solidari; Colectic, que és una cooperativa que treballa per democratitzar l’accés a la tecnologia; Pirates de Catalunya, partit polític que té l’apoderament digital com un dels seus pilars ideològics; la Xarxa d’Innovació Pública, que és una associació que vetlla per les bones pràctiques a l’administració pública; i guifi.net/Exo que impulsa una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral. Però també hi han col.laborat The Things Network Catalunya, un grup que fomenta una xarxa d’Internet de les coses oberta, lliure, i neutral; FemProcomuns, que és una cooperativa per l’economia del procomú; i el Free Knowledge Institute, que és una organització que promou un accés universal a les eines de producció i intercanvi de coneixement.

El proper dijous 29 de novembre a les 19 h han convocat un acte de presentació a Inceptum Hub, adreçat tant a partits polítics com a la ciutadania en general, per tal de donar a conèixer la iniciativa.

44 Mesures per a l’apoderament digital als municipis

Infraestructura de telecomunicacions

Consolidació d’un ecosistema d’Infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures
 1. 1 Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.

 2. 2 Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net, que promou amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimula i maximitza l’eficiència de qualsevol tipus d’inversió i, alhora assegura la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa, minimitzant el cost per a l’administració pública i també per al ciutadà i la societat en general.

 3. 3 Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús.

Desplegament de noves infraestructures per serveis de comunicacions (existents o de nova generació com 5G i futurs)
 1. 4 Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fixe i mòbil, existent o nova com 5G) a través d’una xarxa compartida pels diferents operadors.

 2. 5 Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.

Contractació de serveis de telecomunicacions
 1. 6 Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

Internet dels Objectes
 1. 7 Promoure les iniciatives de xarxes Internet dels objectes oberta, lliure i neutral.

 2. 8 Contribuir a una arquitectura d’Internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.

Programari Lliure

Relació amb la ciutadania
 1. 9 Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap desavantatge amb programari lliure.

 2. 10 Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

 3. 11 No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.

 4. 12 No acceptar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l’ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l’educació.

Implantació de programari lliure a cada ajuntament
 1. 13 Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d’informació de l’ajuntament.

 2. 14 Migrar l’ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.

 3. 15 Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.

 4. 16 Implantar els serveis essencials en ordinadors als que els servidors públics tinguin accés com a mínim telemàtic.

 5. 17 No adquirir maquinari que no sigui plenament funcional sota kernels lliures, com per exemple Linux.

 6. 18 Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d’escriptori i el sistema operatiu dels ordinadors municipals.

Cooperació entre administracions i amb les comunitats de programari lliure
 1. 19 Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.

 2. 20 Prioritzar la participació en projectes ja existents, procurant que les millores realitzades quedin incorporades al producte original. Respectar les pràctiques i els codis de conducta de les comunitats en que es participa.

 3. 21 Afavorir la reutilització de solucions mitjançant la correcta documentació i la publicitat dels projectes.

Política de dades

Open data per defecte
 1. 22 Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.).

 2. 23 Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, facilitant així l’anàlisi creuat de les dades.

 3. 24 Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.

 4. 25 Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.

Privacitat de les dades de caràcter personal
 1. 26 Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.

 2. 27 Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen.

 3. 28 Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR.

Democratització de la tecnologia

 1. 29 Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.

 2. 30 Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).

 3. 31 Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.

 4. 32 Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.

 5. 33 Garantir que el personal de l’administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l’administració a partir de programes de formació interna.

Compra pública de dispositius electrònics i circularitat

 1. 34 Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.

 2. 35 Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.

 3. 36 Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

 4. 37 Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.

 5. 38 Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.

 6. 39 Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

 7. 40 Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).

Estàndards lliures

 1. 41 Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.

 2. 42 Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D’aquesta manera s’eliminen les dependències cap a un sol fabricant.

 3. 43 Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.

 4. 44 Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.

Related Articles

Deixa un comentari