Mesures adoptades dintre de la fase d’Alerta del Pla d’Emergència Municipal (Ban de l’Alcalde de Terrassa)

No Comment

L’Ajuntament de Terrassa ha declarat la fase d’Alerta dintre del Pla d’Emergència Municipal, en coherència amb l’activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.

En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, de cessaments de determinades activitats i d’altres de distanciament social en relació amb esdeveniments multitudinaris, s’han acordat i es fan públiques una sèrie de mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat i pugui adoptar en el futur el Govern Municipal.

És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

PRIMER.- Acordar el tancament, durant un període de 15 dies, dels equipaments municipals següents: Teatre Principal, Teatre Alegria, l’Auditori Municipal de Música, Sala Maria Plans, Cinema Catalunya, biblioteques públiques i tots els casals de barri i els centres cívics (en aquests es mantindrà l’accés i funcionament de les oficines d’atenció ciutadanes i de serveis socials en ells ubicats). Pel que fa a serveis d’atenció a persones vulnerables, s’hi prestarà especial atenció i s’articularan els mecanismes necessaris per adaptar-les a l’actual situació.

SEGON.- Acordar el tancament, durant un període de 15 dies, de tots els poliesportius i instal·lacions esportives municipals així com de l’Estadi Olímpic Municipal. La recomanació de l’Ajuntament de Terrassa per a esportistes, en el cas d’instal·lacions privades, és que s’abstinguin d’entrenar  o de jugar durant aquest període .

TERCER.-  En concordança amb l’ordre de cessament de l’activitat docent universitària i de centres educatius, tant públics com privats, efectuada per la Generalitat de Catalunya, acordar, pel que fa a centres de titularitat municipal: escoles bressol, d’educació especial, Escola Llar, Escola de Música i Conservatori, Escola d’Art, i campus professional Vallparadís, així com el casal de gent gran Anna Murià, i els locals municipals destinats a l’ús de lleure educatiu (esplais), el seu tancament amb efectes a partir de divendres 13 de març de 2020 i durant un termini de quinze dies.

QUART.- Ordenar que es faci trasllat a l’empresa TMESA, responsable de la gestió del servei municipal de transport públic col.lectiu de viatgers, de les instruccions adients per tal d’intensificar i reforçar les actuacions de neteja i prevenció en tots els autobusos de la flota.

CINQUÈ.- Pel que fa a activitats a la via pública i espai públic, acordar que es posposa durant quinze dies la seva realització en cas que requereixin l’actuació de serveis policials o sanitaris, que es dedicaran exclusivament a atendre els serveis més bàsics i essencials. En aquest context, se suspèn durant un termini de quinze dies la realització del Mercadal de Martí l’Humà. Per altra banda, seguint els criteris determinats per la Generalitat de Catalunya, es limita a un màxim de 1.000 assistents en actes o activitats a la via pública o espais públics que no necessitin serveis sanitaris o policials.

SISÈ.- Recomanar a totes les entitats, associacions, col·lectius, empreses i organismes que planifiquin alternatives per a totes aquelles activitats que tinguin previstes en els propers tres mesos.

SETÈ.- Limitar l’assistència a activitats en edificis públics de qualsevol naturalesa a 1/3 del seu aforament permès, i aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a 1 metre entre les persones assistents.

VUITÈ.- Aplicar mesures per reduir l’afluència de públic a tots els edificis i dependències municipals, fomentar l’ús de la seu electrònica, de la cita prèvia o de l’atenció telefònica per part de la ciutadania i aplicar mesures de prevenció a l’organització municipal.

NOVÈ.- Garantir els serveis municipals més essencials, per a la qual cosa l’Ajuntament aplicarà un conjunt de mesures adreçades a aquells que es consideren més essencials com: serveis sociosanitaris municipals, Policia Municipal, Protecció Civil, servei i subministrament d’aigua, neteja i residus, enllumenat públic, transport públic i atenció al públic.

DESÈ.- L’Ajuntament de Terrassa comunicarà de forma continuada, i almenys una vegada al dia, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la ciutat i especialment  a través de la web terrassa.cat i les xarxes institucionals.  Per altra banda, s’acorda establir un servei específic de consultes a través del telèfon municipal 010, obert a tota la ciutadania.

ONZÈ.- Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania de Terrassa i resta d’interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.

Jordi Ballart i Pastor

Related Articles

Deixa un comentari