Ramon Clariana: FAVT, encara dubtes sobre el nou Reglament de Participació Ciutadana

No Comment

Molt es parla de Participació Ciutadana, però s’ha de tenir clar què hauria de ser i cap on va, aquí a Terrassa. Una definició del que hauria de ser és: “la capacitat que té la ciutadania de involucrar-se en la presa de decisions que fan els polítics de la seva ciutat”.

La forma de participació més propera a la ciutadania és el poder prendre part en les decisions que afectin a la ciutat, al Districte i al barri, mitjançant els instruments que l’Administració municipal posa a l’abast d’entitats i ciutadans i que es regeixen pel Reglament Municipal de Participació Ciutadana, vigent des de 1994, el qual va quedar desfasat i va fer que anés minvant la qualitat de la participació ciutadana a Terrassa.

“Estem disconformes amb el tractament que fa el nou reglament igualant la rellevància de la participació del ciutadà, a títol individual, amb la participació d’entitats col·lectives”

Per això, i després d’un llarg procés de més de dos anys, l’Ajuntament va redactar el text d’un nou Reglament de Participació que va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal de març d’aquest any i sotmès a un període d’exposició i presentació d’al·legacions, en què s’han presentat varies, entre elles 4 de contingut més important, les de la AV de Segle XX, Poble Nou-Zona Esportiva, la FAVT i el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana.

Ara estem en el període en què l’Ajuntament ha d’estudiar-les i donar contestes, i per fer-ho la regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís va convocar a les quatre entitats citades que vàrem presentar al·legacions, a una reunió el dia 13 de juny amb la comissió política municipal que porta el tema per donar oportunitat d’explicar als polítics en què es basen les al·legacions i tenir un intercanvi d’impressions. Una experiència interessant i que veurem quins fruits donarà, perquè les al·legacions tenen una base comuna però no són idèntiques ni en continguts ni en els plantejaments fets per resoldre algun dels temes que es plantegen.

En concret, i des de l’òptica de les al·legacions presentades per la FAVT, estem disconformes amb el tractament que fa el nou reglament igualant la rellevància de la participació del ciutadà, a títol individual, amb la participació d’entitats col·lectives, no només entitats veïnals sinó tots tipus d’entitats. I ho estem perquè la FAVT vàrem demanar un tractament innovador i radicalment democràtic respecte als components dels Consells de Districte, que plantejàvem que s’escollissin per elecció directa dels ciutadans coincidint amb les eleccions municipals.

Això no es contempla en el nou reglament, quan pensem que és una bona solució per resoldre la contradicció existent en el nou, quan potencia la participació individual en una societat que passa moments difícils i en la qual cal unir esforços per resoldre problemes.

Sóc conscient que aquest és un tema que provoca incomprensions, però això passa perquè, al marge dels Consells de Districte, hi ha un desconeixement general del funcionament i composició dels altres consells i taules de treball municipals, integrades en bona part per entitats de ciutat, entre les quals hi és la FAVT, representada per membres de diferents AV que estan defensant els drets de tots els ciutadans en la majoria de temes d’interès general, amb un esperit constructiu i positiu, encara que això es diu poc i només es fa menció quan som crítics en temes molt concrets.

La FAVT tenim la força que ens donen las associacions de veïns que en formen part i aquestes són fortes en la mida que tenen el suport i la participació de moltes veïnes i veïns. Per això és desitjable que no es faci crítica de les entitats veïnals perquè sí i sense coneixements; ja que, al contrari, és molt necessari que aquests les renovin i enriqueixin, aportant la seva visió i les seves idees, que és ben legítim que les tinguin i manifestin, amb la convicció que tindran més força i ressò des d’una visió col·lectiva que no pas des d’una visió i actuació individual.

Aquest és l’esperit que hi hauria d’haver en el Reglament, i que no és fa explícit ni està ben resolt. Veurem quines decisions prenen els polítics al respecte i quin és el redactat final.

Ramon Clariana

President de la FAVT

Related Articles

Deixa un comentari