Satisfacció per l’amonestació a l’ajuntament pel seu nyap en el tema del Síndic

No Comment

Les entitats denunciants celebren que l’informe del Síndic de Catalunya Rafael Ribó els hi doni la raó


Les entitats OCM, Prou Barreres, Observatori de Drets Socials i la FAVT, es mostren satisfetes amb l’informe emès pel Síndic de Catalunya al respecte de l’elecció a Síndic Municipal de Greuges. Consideren que tots els arguments esgrimits en aquest expedient de resolució els hi donen la raó, quan denunciaren la manca de garanties del procés dut a terme per l’ajuntament, en què no hi havia cap normativa clara a seguir, ni cap control efectiu sobre el vot electrònic, ni fidelitat dels resultats obtinguts.

Aquestes entitats, amb el suport del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, posen de relleu que tant l’alcalde Ballart com el Tinent d’Alcalde Alfredo Vega, no van reconèixer cap mena d’error i van continuar endavant amb la consulta, la qual no tenia unes “regles de joc clares, ni es van plantejar cap mena de revisió del procés”.

A més, les entitats destaquen que la ciutadania organitzada ha hagut de ser qui forcés a corregir les “irregularitats i enfocar les possibles sortides” per tal de superar a través de la seva denúncia del cas.

Resposta del Síndic de Greuges de Catalunya a la queixa presentada per l’Observatori Ciutadà Municipal, Prou Barreres, Observatori de Drets Socials, i FAVT, amb el suport del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

S’ha fet esperar, però la resposta ha estat clara i contundent: “ … us comunico que he emès una resolució en què suggereixo a l’Ajuntament de Terrassa que, tenint en compte les consideracions que s’incorporen en el cos de la resolució, adopti les mesures necessàries per:

1. Aprovar les normes reglamentàries necessàries per desenvolupar el mandat del Ple recollit a l’article 4 del Reglament del/la Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa, amb l’objecte de garantir que es respecten els requisits que estableix la normativa vigent en relació amb els processos participatius i als quals s’ha fet referència a l’apartat de consideracions.

2. Evitar que es tornin a produir situacions com la que motivaren l’obertura d’aquest Expedient.”.
Aquestes són, a grans trets, les conclusions del Síndic de Catalunya que es poden resumir en la interpel·lació a l’ajuntament perquè elabori una reglamentació clara i eficient per tal de procedir a l’elecció del càrrec de Síndic de Greuges de Terrassa.

A més, afegeix:

“3. Tenir en compte la proposta del Síndic de Greuges de Catalunya de col·laborar amb l’Ajuntament de Terrassa en l’elaboració d’una nova sistemàtica per tal d’avançar en el procés d’elecció i nomenament del síndic/a municipal de greuges de Terrassa.”.

I acaba demanant:

“Així mateix, he demanat a l’administració que m’informi de les mesures que s’adoptaran sobre el cas. Un cop conegui la seva decisió, us mantindré al corrent de les meves actuacions.”.

Quan al mes de desembre, les persones que vam impulsar aquesta queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya vam emprendre aquesta acció, no ho vam fer motivades per cap esperit de fracàs, ni cap mena de revenja. Ho vam fer empeses, només, per la necessitat de demostrar la manca total de respecte envers les normes democràtiques bàsiques que han de garantir tot procés de participació ciutadana i, sobre tot, la manca de respecte cap a la ciutadania que havia confiat en aquest procés.

Tal com vam fer constar en l’escrit adreçat, tant a al Síndic de Catalunya, com al propi ajuntament, denunciàvem tot un seguit de mancances, com ara:

“1.- L’existència d’un reglament clar sobre la normativa a aplicar, les regles específiques de la consulta i els criteris imperatius.

2.- No s’ha creat la necessària comissió de control o seguiment amb la participació ciutadana , tal com fixa aquesta Llei.

3.-No s’han nomenat representants a proposta de les associacions i organitzacions interessades (Comissió de Seguiment), per tal que siguin presents en els actes de constitució i supervisió de la Mesa de consulta de les oficines centrals de Plaça Didó.

4.- No existeix un control efectiu sobre el vot electrònic que garanteixi la total seguretat en la identificació del/la participant, així com la no duplicitat de participació d’una mateixa persona, ni la seguretat del vot electrònic per impedir l’alteració de la participació o dels vots emesos.

5.- Hi ha una falta de transparència suficient per a que el/les actors/res interessats/des puguin dur a terme una observació i supervisió independent i fomentada.

6.- No es garanteix el que determina l’art. 68.1 de la CE, sobre els principis del dret al vot personal , secret, universal i no delegable.”.

Malgrat tots els arguments aportats i justificats, l’alcalde i el Sr. Alfredo Vega, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis General i Govern obert, no van reconèixer cap mena d’error i van continuar presentant la consulta ciutadana com una recollida de suports, sense regles de joc clares, i sense plantejar cap mena revisió del procés.

botomalarrassa

Simplement, dient que s’hauria pogut fer millor quan tots els arguments mostraven que el sistema de procés participatiu engegat per l’Ajuntament de Terrassa estava ple d’irregularitats i buit de totes les garanties per a l’emissió del dret a vot de forma democràtica i transparent.

I hem hagut de ser la ciutadania organitzada, una vegada més, la que a través de la queixa presentada al Síndic de Greuges de Catalunya, hagi aconseguit que aquest es pronunciï i intenti corregir les irregularitats i enfocar les possibles sortides per superar aquest atzucac.

El Síndic s’ha pronunciat i ha deixat molt clar que:

“1. Considera que en el procés de consulta ciutadana dut a terme en el marc del procés d’elecció i nomenament del síndic/a municipal de Terrassa no s’han seguit els requeriments fixats per l’ordenament jurídic per aquest tipus de processos, la qual cosa s’evidencia en la manca de garanties en relació amb:

• la identificació fefaent de les persones que van emetre els seus suports a les candidatures validades,
• la confidencialitat i el secret de l’opció triada de les persones que participaren en el
procés de participació,
• la fidelitat dels resultats obtinguts, i
• l’existència d’un mecanisme independent d’observació i supervisió del desenvolupament del procés de participació.”.

Per tot això, ens hem de felicitar perquè aquest pronunciament del Síndic de Greuges de Catalunya, en què reconeix la manca de reglamentació específica, alhora d’engegar un procés participatiu ciutadà, és un triomf per a la ciutadania de Terrassa. És un èxit col·lectiu que ens farà guanyar en democràcia i que ens servirà per avançar cap a una veritable participació ciutadana.

Una vegada més es confirma que, davant de certes actituds d’institucions i partits, cal una ciutadania activa i organitzada, que vetlli per l’interès general i el del bé comú, i que tingui capacitat d’influència en la presa de decisions que afecten a la col·lectivitat i al municipi.

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa
Observatori de Drets Socials de Terrassa
Prou Barreres
FAVT
Amb el suport del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

Related Articles

Deixa un comentari