El 41,1% de persones desocupades a la comarca no rep cap tipus de prestació per desocupació

No Comment

L’Observatori del Vallès Occidental ha publicat l’Informe de prestacions per desocupació del primer semestre de 2019 i el Flaix socioeconòmic del segon trimestre de 2019.El primer analitza, amb periodicitat semestral, les característiques i l’evolució de les diferents tipologies de prestacions per desocupació al Vallès Occidental i Catalunya. El segon analitza, cada trimestre, la situació i tendències recents dels principals components de l’estructura econòmica, així com els principals indicadors del mercat de treball.

El nivell de cobertura de les prestacions ha augmentat respecte a l’any anterior. Malgrat la recuperació de l’atur dels darrers anys, la cobertura s’ha estabilitzat, tot i que, és lluny dels valors de juny de 2008.

D’acord amb les últimes dades de l’Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal de juny de 2019, 19.549 persones desocupades a la comarca, el 41,1% de cobertura d’un total de 47.588, no van rebre cap tipus de prestació. El nivell de cobertura augmenta 4,9 punts respecte el desembre del 2018 i se situa en 58,9%. Per primer cop des de juny del 2014 la cobertura de les prestacions és superior al 55%, trencant, així, la dinàmica d’estancament dels últims cinc anys.

A juny de 2019 es van registrar 28.039 prestacions, 1.297 més que a l’anterior trimestre (un augment del 4,9%) i s’ha reduït el nombre de persones desocupades un 3,9% (1.942 persones). Tot i la reducció progressiva de les persones desocupades des de juny del 2013 i l’augment de les persones receptores dels dos últims trimestres, la cobertura acumula una disminució del 14,1% respecte a juny de 2008. Aquest fet suposa una reducció de més de 18 punts percentuals en el nivell de cobertura de la població desocupada.

Pel que fa al tipus de prestacions, el 31,4% de les persones desocupades reben prestacions contributives i el 24% prestacions de caràcter assistencial. La resta són beneficiaris/es del programa de renda activa d’inserció (3,5%) i del programa d’activació per l’ocupació (0,01%), actualment en procés d’extinció.

Malgrat l’augment en el nivell de cobertura de les prestacions de caràcter contributiu de l’últim any (més de 6 punts percentuals), a la darrera dècada hi hagut una disminució molt important, en passar del 57,8% de cobertura al juny de 2008 al 22% al desembre de 2015. En canvi, la cobertura de les prestacions assistencials, tot i disminuir a partir de desembre de 2014, ha incrementat en els últims dos trimestres i la situen a 5,5 percentuals per sobre de les xifres de juny de 2008.

En general, els resultats de l’informe Flaix socioeconòmic obren un parèntesi a la dinàmica de recuperació dels principals indicadors del mercat de treball iniciada el 2014, malgrat que des de llavors s’han recuperat el 94% dels llocs de treball perduts durant l’etapa 2008-2013.

El segon trimestre tanca amb un balanç desfavorable en l’evolució dels principals components del teixit productiu: 721 persones assalariades i 26 empreses menys respecte el primer trimestre de 2019. De manera que, en aquest trimestre s’han destruït 392 llocs de treball. No obstant això, els autònoms/es registren un augment de 329 persones.

D’una banda, els únics sectors que s’han vist afectats per aquesta situació són els serveis a la ciutadania, que registra una davallada important dels llocs de treball (-2.775, -4,3%) i els serveis al consumidor/a (-577, -1,4%). Tanmateix, l’activitat d’educació i recerca perd 2.988 llocs de treball (-11,7%). Interanualment, la indústria és l’únic sector que perd ocupació (-523, -0,7%).

Per l’altra banda, el sector dels serveis relacionats amb l’empresa lidera la creació de llocs de treball durant el segon trimestre del 2019, amb 1.885 persones ocupades més i un augment de l’1,9%. El comerç també experimenta un increment significatiu de 955 persones (1,2%). Les activitats que, trimestralment, augmenten més en termes d’ocupació són els serveis a les empreses (1.805, 4,4%) i l’agroindústria (238, 3,3%).

El segon trimestre va tancar amb una reducció significativa de les persones aturades, tot i que, la incidència de l’atur continua sent superior per la població activa major de 45 anys, on predomina l’atur de llarga durada.

El juny de 2019 es van registrar 47.588 persones desocupades a la comarca i la taxa d’atur registral se situa en 10,60%, lleugerament per sobre del conjunt de Catalunya (9,71%). Respecte al trimestre anterior, l’atur registrat ha disminuït de manera significativa (-5,5%), però amb un ritme inferior al del conjunt de Catalunya (-9,7%).

El 42% de les persones desocupades porten més d’un any en situació d’atur, les que es veuen més afectades per aquesta situació són les que pertanyen al grup de majors de 55 anys. Durant el segon trimestre, el grup de població jove, menor de 30 anys, és l’únic que ha reduït la xifra de persones aturades.

Al segon trimestre de 2019 es van autoritzar 12 expedients d’ocupació que van afectar 197 treballadors/es. El sector dels serveis, amb 4 eros autoritzats, és el que concentra el major nombre de persones afectades (90). Malgrat la disminució del nombre d’expedients respecte l’any anterior (-5), el nombre de persones afectades és lleugerament superior.

Respecte l’any anterior, s’ha reduït de forma notable la xifra de noves contractacions, sobretot a la indefinida.

Es registren 78.436 contractes nous, una disminució d’1,6% (-1.244) respecte el març del 2019 i segon trimestre consecutiu que es registra una davallada significativa. Interanualment, la reducció és més notable, d’un 11,4%, 6.999 contractes formalitzats menys. Aquesta reducció ha afectat més als contractes indefinits i el percentatge de temporalitat augmenta més d’un punt, arribant al 85,8% de contractes temporals durant el segon trimestre de 2019.

D’aquests, un 43,2% té una durada entre un i tres mesos i un 31,1% són de durada indeterminada. Encara que la temporalitat afecta al col·lectiu de dones i d’homes de manera notable, són les dones les que es veuen més afectades per aquesta situació, un 87,3% de contractes signats per dones han sigut temporals, gairebé tres punts percentuals per sobre del sexe masculí.

Related Articles

Deixa un comentari