Nova estructura orgànica de la Xarxa d’Economia Solidària

No Comment

La nova estructura orgànica de la XES i el seu procés de reflexió estratègica

El canvi organitzatiu de la Xarxa d’Economia Solidària, que incorpora elements de l’economia feminista, ha d’ajudar a respondre als reptes del moment polític i socioeconòmic actual

Durant l’últim any i mig, la XES ha dut a terme un procés de reflexió estratègica que ha transformat de manera substancial tant els objectius prioritaris com l’organigrama de l’entitat. Aquest procés el va impulsar un grup de treball sorgit en una assemblea extraordinària. A partir de l’enquesta anual que fan les entitats i les persones sòcies, es va obrir una reflexió que ha germinat en un impuls renovador, tant dels plantejaments estratègics i organitzatius com de les persones que participen als òrgans de gestió de l’entitat.

Durant el 2014, a través de dinàmiques col·lectives i de cocreació, es van definir les línies d’actuació prioritàries i l’estructura adequada per desenvolupar-les. Es marcava un horitzó de dos anys (fins al 2017), conscients que el moment històric que vivim ens obliga a treballar amb terminis curts i amb objectius fàcilment revisables i adaptables a les realitats concretes.sistema orgànic model governança

Com es pot veure al nou organigrama, aprovat per l’Assemblea General, els canvis comencen per la terminologia amb què ens referim a l’estructura organitzativa. Incorporant conceptes de l’economia feminista, dividim l’estructura orgànica de la XES en dues grans àrees:

> Esfera reproductiva: desenvolupa tasques normalment invisibles o invisibilitzades que són indispensables per al manteniment de l’entitat. En formen part les comissions de secretaria, comunicació i economia, coordinades en una comissió tècnica.

> Esfera productiva: és l’encarregada de desenvolupar les quatre prioritats estratègiques fruit del procés de reflexió (relacions externes, incidència política i formació; economies feministes; xarxes territorials i sectorials; mercat social).

Totes les àrees estan coordinades des d’una Comissió Permanent en la qual, per primera vegada, hi ha cinc persones triades per l’assemblea i una representant per comissió de treball, encara que la comissió continua, això sí, amb caràcter obert. S’ha considerat que, d’aquesta manera, aprofundim en la democràcia directa, un dels valors base de les propostes de l’economia solidària.

Cal destacar dos elements que haurien d’actuar com a enzims en aquest nou organigrama. Són estructures incipients a les quals, com a la resta de comissions i grups de treball, us convidem a sumar-vos:

> Comissió de cures: encarregada de treballar una àrea de resolució de conflictes. També vol aprofundir en la reflexió sobre les cures col·lectives atenent la realitat quotidiana de les membres de l’entitat i la seva salut i benestar.

> Comissió social: és la porta d’entrada a la XES, ha de treballar per estendre la xarxa i per definir uns criteris clars sobre com s’ha de dur a terme l’extensió. Facilitarà l’acolliment i l’acompanyament de les noves sòcies, ja siguin col·lectives o individuals.

El marc general de decisió de la XES es manté, d’acord amb la nostra tradició, en l’Assemblea General, que engloba tots els àmbits de treball i decisió de l’entitat.

S’obre un període apassionant en què el creixement i la visibilitat aconseguides per les propostes de l’economia solidària va en augment. Hem intentat adaptar la nostra organització als reptes que ens plantejarà la necessària, urgent i profunda transformació del sistema socioeconòmic. Després de la reflexió, l’estructura orgànica ha d’ajustar els seus processos confrontant els plantejaments teoricoestratègics amb la pràctica de la gestió quotidiana.

L’objectiu general del procés és que la XES sigui un referent aglutinador de les propostes que persegueixen la transformació social des de l’activitat associativa i cooperativa. I que sigui una interlocutora privilegiada amb les institucions interessades a impulsar-la, tot mantenint l’autonomia i l’aposta per la construcció d’alternatives de contrapoder reals, viables econòmicament i arrelades al territori. Arriba el moment d’arromangar-se, companyes, els temps estan canviant!

(publicat a: http://www.firaesc.org/wp-content/uploads/2015/06/1R-iNFOXES-jUNY.pdf)

Related Articles

Deixa un comentari