[R. Clariana] Reindustrialitzar i equilibrar l’oferta comercial, temes clau per a la ciutat

1 Comment

Creada una Taula de Comerç intercomarcal dels dos Vallesos


És una realitat històrica de la nostra ciutat i de tota Catalunya que els períodes de major desenvolupament econòmic han tingut com a base una forta activitat de la indústria, equilibrada amb l’activitat comercial, essencialment en format de petit comerç.

A causa de múltiples factors dels quals s’ha escrit molt, entre ells la globalització, aquest equilibri s’ha anat desplaçant, la indústria ha anat perdent pes i l’activitat comercial i de serveis ha augmentat de forma destacada. Aquest fet és molt visible a la nostra ciutat, on la indústria tèxtil tenia un paper predominant i en la qual han desaparegut la major part d’empreses que eren capdavanteres en aquesta activitat. D’aquesta forma, la ciutat es va decantar cap a l’activitat comercial i de serveis.

Des de la FAVT considerem […] imprescindible buscar el necessari equilibri entre les grans i mitges superfícies i el petit comerç i de proximitat, molt poc protegit per cap administració.

Al mateix temps el tipus de comerç local, antany de petites empreses, està canviant en els últims anys amb la implantació, que pot qualificar-se de massiva, de grans i mitges superfícies comercials que fan molt difícil la supervivència dels petits comerços dels barris propers a les noves implantacions comercials.

En aquesta situació està succeint ( i no és estrany que així sigui) que des del moviment veïnal hagi persones i entitats que qüestionin la implantació de les noves grans superfícies i argumentin que els nous llocs de treball que generen no compensen ni en quantitat ni en qualitat de l’ocupació els llocs de treball que es van perdent en els petits comerços de proximitat. I al mateix temps, moltes d’aquestes veus clamen per la necessitat que l’Ajuntament de Terrassa adopti mesures urgents per afavorir la reindustrialització, donant majors facilitats per a la implantació de noves empreses.

Des de la FAVT estem d’acord en el fet que és necessari afavorir aquesta reindustrialització i imprescindible buscar el necessari equilibri entre les grans i mitges superfícies i el petit comerç i de proximitat, molt poc protegit per cap Administració.

Són dos temes pendents clau per al futur de la nostra ciutat, ja que incideixen sobre la creació de llocs de treball, i per tant, indispensables per aconseguir un major benestar de la ciutadania. Per tot això, valorem positivament que es constituís, el 13 d’octubre d’aquest any, la Taula Comarcal de Comerç a la que la FAVT va ser convidada a participar i vam estar presents.

És la primera vegada que representants dels Ajuntaments de Terrassa, Sabadell i de tots els Ajuntaments de les seves respectives Comarques i de la Diputació, es reuneixen juntament amb representants d’entitats econòmiques, empresarials i veïnals per parlar de Comerç i a més ho fem en el marc de l’acord del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal, aprovat al maig del 2016, pel desenvolupament del Pacte per la reindustrialització.

Les primeres propostes són obrir la possibilitat d’orientar la política comercial i industrial mitjançant un tractament integral de la planificació territorial, on es pugui valorar el comerç i la indústria dels petits municipis de les comarques, en relació amb Terrassa i Sabadell i una necessària política comuna d’ambdues ciutats.

Per poder començar a debatre tot això es considera imprescindible començar un treball de camp, en què es pugui disposar de les dades del planejament urbanístic de tots els municipis, superfícies ocupades i planificades, els hàbits de demanda i consum, i dades dels llocs de treball en les grans i mitges superfícies i els que ocupa el petit comerç i, molt important, la qualitat de tots aquests llocs de treball.

Són els primers passos de la Taula de Comerç comarcal que esperem que serveixin per poder adoptar mesures que ajudin a equilibrar i millorar la situació del comerç i la indústria de la nostra ciutat i de tot el Vallès Occidental i a millorar el benestar social de totes les persones de la nostra ciutat i comarca.

Ramon Clariana

President de la Junta de la FAVT

Related Articles

1 Comment

  1. txetxusm

    Muy curiosa la posición de la FAVT cuando se negó a trabajar el proyecto que su propia comisión de comercio presentó de fomento del comercio de proximidad (barrio). De hecho, la comisión se autoliquidó.

Deixa un comentari