Declaració i convenció dels Drets de l’Infant, als 35 anys de l’aprovació, molt camí per per. Manifest de l’Observatori de Drets Socials

No Comment

L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa vol rememorar la data del 20 de novembre de 1959, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració dels Drets de l’Infant i, el 1989, la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el primer tractat internacional a reconèixer els infants com a éssers humans amb drets i dignitat, formulant a la ciutat de Terrassa i a l’Ajuntament la següent proposta:

PREÀMBUL

Els infants són la població més vulnerable a les conseqüències del CANVI CLIMÀTIC . 820 milions de nens i nenes estan exposats a les onades de calor. La mortalitat infantil ha augmenta , tot el planeta, un 25%. I es que uns 2.000 milions d’infants de les grans ciutats, estan exposats , diàriament , a la contaminació atmosfèrica , patint infeccions respiratòries i altres malalties , de tipus neuro-degeneratiu. L’any 2020, per exemple, uns 10 milions de nens i nenes van tenir que emigrar, del seus país, degut als efectes climàtics.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, estableix que : “..en tots els actes relatius a la infància, derivats de l’actuació directa de les autoritats públiques o institucions privades, L’INTERÉS SUPERIOR DEL NEN, ha de ser una prioritat bàsica i essencial.

La Convenció dels Drets dels Infants, ratificada per España l’any 1991, reconeix que els nens i nenes, tenen el Dret a la Llibertat d’Expressió , en tots els temes que els afecten i el Dret a ser Escoltats, degudament, així com, el Dret a la Informació,

Però sords i cecs , a municipis com TERRASSA, s’estan dissenyant polítiques climàtiques , sense espais de participació integral I inclusiva dels infants ( o sigui d’esquena a tots els nens i nenes).

Els infants son ciutadans de ple dret, i per tant, part interessada en los polítiques climàtiques que emprengui una ciutat com Terrassa ( la 3ª de Catalunya)

És urgent, desenvolupar, a Terrassa mecanismes i instruments de participació inclusius i oberts a tots els nens i nenes de la ciutat. I tot amb coherència al PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ, PER RAÓNS D’EDAT.

Els Infants tenen DRET a l’esperança d’un món HABITABLE, i per tant I a INDIGNAR-SE i que s’escoltin les seves preguntes i les seves propostes, i així vagin caient els murs de la insensibilitat i l’immobilisme d’unes institució polítiques massa conservadores.

Davant de tot això, L’OBSERVATORI DELS DRETS SOCIALS DE TERRASSA, presentarà al Ple de l’Ajuntament de Terrassa del proper dia 30 de novembre de 2023, les següents propostes de resolució perquè siguin aprovades pel consistori :

  1. Aprovar una Ordenança municipal que garanteixi el dret a ser escoltats degudament, el dret a la llibertat d’expressió i el dret d’accés a la informació dels nens i nenes a Terrassa, de manera congruent amb els principis de: L’INTERÈS SUPERIOR i prioritari de l’infant, de la protecció especial dels drets humans de l’infant i de no discriminació, contemplats per la Constitució, la Convenció sobre els Drets dels Infants i altres normes estatals i autonòmiques.

  2. Derogar els articles 8.1.1.; 8.1.2.; 10.2.a); 11.1.a); 18.2.b); 18.5.; 34.2; 38.1. del Reglament Municipal de Participació Ciutadana de Terrassa en relació a l’edat mínima de 16 anys per exercir el dret de participació ciutadana, a través de les eines de: iniciativa ciutadana, intervenció en comissions municipals informatives, d’estudi o de consulta, intervenció ciutadana en el Ple municipal, audiència pública, inscripció en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

  3. Impulsar la derogació de l’article 18.3 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, en relació a l’edat mínima de 16 anys per exercir el dret d’accés a la informació pública.

  1. Garantir que l’interès superior de l’infant sigui incorporat en les normes i les polítiques públiques locals relacionades amb l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic, i que aquestes siguin dissenyades, implementades i avaluades amb la participació prioritària dels infants.

  1. Implementar un programa integral de sensibilització i formació dirigit als funcionaris i personal de l’ajuntament sobre els drets dels infants a la llibertat d’expressió, d’accés a la informació i a ser escoltats degudament, així com sobre les conseqüències del canvi climàtic en els drets dels nens i nenes.

  1. Crear i dotar amb els recursos suficients un Mecanisme de participació dels infants en les polítiques de canvi climàtic de la ciutat, com a part de “l’Estratègia de participació en l’àmbit de l’emergència climàtica que l’Ajuntament ha de dissenyar en el marc del seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 2022-2030.

El Mecanisme de participació dels infants ha de ser:

INCLUSIU, obert a tots els infants de la ciutat i coherent amb el principi de no discriminació per raons d'edat, raça, color, sexe o qualsevol altra condició de l’infant. El dret a ser escoltat no té un límit en relació a l’edat, i inclou els infants de l’etapa preescolar, escolar i d’altres nivells educatius. L’Ajuntament ha de garantir la participació d’infants en condicions de vulnerabilitat i desavantatge.

EFECTIU i amb rendició de comptes per part de les autoritats. Les opinions i recomanacions dels infants han de ser valorades per les autoritats indicant la forma en què s’han incorporat a les polítiques de canvi climàtic de la ciutat.

AVALUAT de manera regular i continuada amb la participació dels infants. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Terrassa pot aplicar l’eina d’avaluació de la participació infantil del Consell d’Europa.

  1. Publicar informes anuals sobre les conseqüències del canvi climàtic en la vida i la salut dels infants de la ciutat, amb l’objectiu d’adoptar mesures d’adaptació i mitigació climàtica adequades i fonamentades.

OBSERVATORI DELS DRETS SOCIALS DE TERRASSA

NOVEMBRE 2023

Deixa un comentari