La comunitat sorda exigeix una educació bilingüe real en llengua de signes catalana i les llengües orals

No Comment
Membres de les entitats s’han reunit amb la direcció d’educació inclusiva del departament | Augusto Magaña (social.cat)

Un centenar de persones s’han reunit avui 11 de juliol de 2022 a les 10 h per reivindicar una educació bilingüe completa per a l’alumnat sord de totes les etapes educatives i de tot el territori català. La plataforma Volem Signar i Escoltar assegura que l’alumnat sord no té modalitat educativa bilingüe, que s’han quedat sense recursos i que l’alumnat sord català pateix discriminació i privació lingüística.

Per aquest motiu, demanen que l’escola Tres Pins de Barcelona, l’únic centre públic de primària que ofereix el model bilingüe, passi a ser un institut-escola, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’aprenentatge dels nens i les nenes amb sordesa. Una mesura que compta amb el suport de la comunitat educativa i de les associacions de famílies.

Actualment, a Catalunya hi ha al voltant de 2.000 alumnes amb sordesa, dels quals només 150 tenen accés a educació bilingüe; segons l’associació ‘Volem Signar i Escoltar’ (VSiE). “L’accessibilitat als aprenentatges i la qualitat de les seves interaccions lingüístiques són importants per als nostres fills; volem una intervenció accessible. No han de perdre informació. Els alumnes sords han de poder adquirir la llengua natural i aprendre les llengües vehiculars del país, amb garanties i els professionals adients tant en llengües d’instrucció com en llengua de signes catalana- per poder esdevenir-se joves o adults amb una competència plurilingüe; des de la detecció de la sordesa o inici de l’atenció educativa”, reivindiquen.

Podeu veure totes les peticions, de forma més detallada en el següent document: Manifest

Ens dirigim a l’Honorable senyor Josep González i Cambray, com a conseller del Departament d’Educació; senyora Laia Asso Ministral, com a directora general d’Educació Inclusiva i Llengües; i a la senyora Sisa López Morales, com a subdirectora general d’Educació Inclusiva, per fer-lis arribar el nostre manifest per la millora de la qualitat educativa dels nostres alumnes sords -i famílies- escolaritzats a Catalunya (en centres d’agrupament i centres d’educació específica o adaptada) i també dels professionals sords que formen part de la funció o xarxa pública.

L’educació des nostres fills ha estat i és encara, en general, sota una mirada centrada en la seva audició i parla; fet que comporta una visió patològica i medicalitzada. Les famílies constantment rebem orientacions més centrades en la restauració de l’audició o de la parla; no en la comunicació o socialització en general, o del valor de les altres llengües que també poden ser beneficioses. Els nostres fills i filles, també alumnes, tenen unes necessitats específiques de suport educatiu en els seus processos d’aprenentatge, tant a l’aula com en les atencions individuals. L’accessibilitat als aprenentatges i la qualitat de les seves interaccions lingüístiques són importants per als nostres fills; volem una intervenció accessible. No han de perdre informació.

Els alumnes sords han de poder adquirir la llengua natural i aprendre les llengües vehiculars del país, amb garanties i els professionals adients tant en llengües d’instrucció com en llengua de signes catalana- per poder esdevenir-se joves o 1adults amb una competència plurilingüe; des de la detecció de la sordesa o inici de l’atenció educativa.

Cal que s’implementi a tots els CREDA i centres d’agrupament una mirada inclusiva: de capacitats, accessibilitat als aprenentatges i competències lingüístiques en les diferents llengües. També cal una formació permanent als equips docents i CREDA amb una mirada centrada en l’entorn, inclusió real, accessibilitat, necessitats reals dels alumnes sords, i en el plurilingüisme.

Per tant, resumim les nostres peticions, essent totes importants:
1. Els nens i nenes amb sordesa han de poder créixer en entorns plenament accessibles, amb el major nombre possible d’iguals sords, i de manera híbrida: en LSC i català / castellà. I des de l’etapa 0-3 anys, amb l’atenció i orientació de professionals coneixedors de la LSC i de la intermodalitat. Així evitem riscos de la privació comunicativa i lingüística.

2. A l’aula, han de tenir sempre el recurs de suport per garantir-lis l’accessibilitat als aprenentatges i un entorn confortable. La dotació de recursos és garantia d’inclusió i de la personalització dels aprenentatges (inclús atencions individuals). La sordesa és una condició que requereix mesures i suports d’accessibilitat als aprenentatges.

3. Els docents de suport a l’aula, docents sords, logopedes i altres (educadors, vetlladors) han de tenir domini de la LSC (C1-C2) com del català. Així garantim una educació i entorn plurilingüe. La competència comunicativa i lingüística dels professionals han de ser una prioritat en la selecció de personal, continuïtat i com a criteri en l’assignació de places.

4. Volem i necessitem mestres-professionals sords com a referents per als alumnes, famílies i docents. Els centres i CREDA han de demanar i crear el màxim nombre de places per a  aquests. Són imprescindibles, i els hem d’escoltar, saben el que necessiten els nostres fills.

5. Els entorns bilingües intermodals beneficien a tots els alumnes. Tot suma. Amb els docents i professionals adients, i formats.

6. Decret d’Inclusió 150/2017: el benestar personal, social i emocional és un dels principis; també l’accessibilitat total i universal amb suports.

Pel que fa a la inclusió dels alumnes, famílies i professionals sords; requerim que els centres educatius d’agrupament i CREDA comptin amb equips directius, psicopedagogs, logopedes i audioprotesistes amb coneixements de la LSC per poder establir una relació comunicativa directa també en aquesta llengua; de manera que sigui tractada com una llengua més i amb inclusivitat.

Per últim, preguem al Departament d’Educació que doni cobertura total a les peticions de serveis d’interpretació per a l’alumnat sord de la postobligatòria, garantint a més una accessibilitat completa (materials audiovisuals subtitulats i/o amb LSC, accés a textos escrits…) i també per als professionals / docents sords per l’accessibilitat i inclusió en reunions, formacions i altres espais de treball sense restriccions. La mirada equitativa envers als joves i professionals sords ha de ser en relació a les seves capacitats i formació.

L’educació i la inclusió dels alumnes i professionals sords ha de tenir una mirada compartida amb aquests professionals i les entitats pro persones sordes (WFD, EUD, CNSE…) i tenint en compte la legislació vigent i recomanacions.

En definitiva, volem sumar, mai restar.

Per la millora qualitativa de l’educació dels sords i també de la inclusió dels professionals sords.

Res de nosaltres sense nosaltres.

Els sotasignants:

AFA Escola Tres Pins
AFA Escola Josep Pla
APANSCE. Associació de Famílies de Nens Sords de Catalunya.
VSiE. Volem Signar i Escoltar
3Adhesions
CNSE. Confederació Estatal de Persones Sordes d’Espanya.
FESOCA. Federació de Persones Sordes de Catalunya.
ADCS-DifuSord. Associació per la Difusió de la Comunitat Sorda.
APESOTE Associació de Persones Sordes de Terrassa.
APSS. Associació de Persones Sordes de Sabadell.
AGS. Associació Gironina de Sords.
AgVic. Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca.
ASU. Artistes Sords Units.
CRC Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes de Barcelona.
ASSORCAM. Associació de Persones Sordes de Cambrils.
ACPSBE. Associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà.
Llar de Persones Sordes de Badalona.
ACILS. Associació Catalana d’Intèrprets i Guies-Intèrprets de Llengua de Signes
Catalana.
Sumem +. Associació Sumem.
AUELS. Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes Catalana.
LSC Actua. Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la Llengua de Signes Catalana.
BilinSig. Asociación Española para el Estudio e Implementación Educativa del
Bilingüismo Lengua de Signos/Lengua Oral.
+ Accés. Associació Cultural i Social per la Supressió de Barreres.
Inclusivxs. Associació Inclusió i Accessibilitat.
Ridets. Red Iberoamericana para el Desarrollo Educativo y Tecnológico de personas
Sordas y Sordociegas.
Grupo de investigación de LSE y lenguas signadas.
GELA. Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades.

Related Articles

Deixa un comentari