Pel restabliment dels cabals ecològics a les conques internes catalanes i la restitució del Departament de Medi Ambient

No Comment

SEO/Birdlife a Catalunya i la federació Ecologistes de Catalunya (EdC) hem adreçat un requeriment al Conseller d’Acció Climàtica després que David Mascort hagi anunciat una “flexibilitzacióde les retallades de cabals previstes pel decret de sequera, concessions que ha fet tant al sector agrícola com al ramader en la fase d’emergència. També ha acceptat canviar el nom del Departament com d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El Conseller ha promès públicament que modificarà el pla de sequera per “flexibilitzar” les restriccions, com a resposta a les propostes que es van fer en el ple monogràfic de la sequera del mateix Parlament de Catalunya.

Al sector porcí, a més daltres sectors, s’ha acordat passar duna retallada de cabals daigua en fase d’emergència del 50% a tant sols l11%, per garrins dentre 20Kg a 100kg el que representa un increment de la dotació del 78% respecte el previst al decret de sequera. Pels garrins dentre 6kg a 20kr la retallada passa del 50% al 18% el que suposa un augment de la dotació del 64%.

En conseqüència li han demanat al Conseller:

Primer.- Per reciprocitat, responsabilitat i competències del Departament en la preservació de la biodiversitat que també apliqui aquest criteri de flexibilitat i es modifiqui la reducció dràstica que s’han aplicat als cabals ecològics als rius Ter, Muga i Llobregat donat que són del tot insuficients pel manteniment de la continuïtat del cabal circulant en superfície i per la preservació de la biodiversitat. Li demanem doncs que es restitueixin els cabals establerts al pla de cabals del 2005 i aprovats pel Govern al 2006 que fixaven els cabals següents per garantir la conservació de la biodiversitat:

Cabals de manteniment ecològics de referència per aconseguir una bona estructura i funcionament dels ecosistemes aquàtics en els rius, que es van establir lany 2006 en 4.300 litres per segon al Llobregat; 5.500 l/s en el Ter; i 1.200 l/s en la Muga.

O segons les pitjors previsions per causa de la situació de sequera, aplicar els cabals de manteniment i ecològics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el mes de març de 2024 recollits al Pla de gestió de les conques fluvials de 2022/2027 amb cabals previstos per anys sequera de 2.640 l/ al Llobregat; de 3.300 l/s en el Ter; i de 259l/s en la Muga. https://info.aca.gencat.cat/ca/aca/informacio/geco/plans-programes/PDG/CA/01-02_Annex02_Cabals_manteniment.pdf).

Atenent el que ordenen la Directiva marc de laigua, (UE) 2020/2184, i (l’article 59.7 – Real Decreto Legislativo 1/2001 de transposició de la Directiva, demanem que abans daplicar aquests increments de dotació en el sector porcí i altres es restaurin els cabals ecològics amb les dotacions que tenien assignades abans daplicar les reduccions actuals.

Aquestes normatives dobligat compliment marquen la priorització d’usos de les aigües i indiquen: Els cabals ecològics o demandes ambientals no tindran el caràcter d’ús a l’efecte del que es preveu en aquest article i següents, havent de considerar-se com una restricció que s’imposa amb caràcter general als sistemes d’explotació”.

Segon.- Atenent que una altra de les reivindicacions acceptades per part de la Conselleria d’Acció Climàtica al sector primari ha estat el de canviar el nom de la Conselleria, per incloure el nom tradicional d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquest fet confirma que les referències ambientals han estat i resten relegades a un paper irrellevant, i denota quina ha estat i sobretot quina serà l’orientació i el pes de les decisions del Departament que directament repercutirà en labandó de les polítiques de conservació de la biodiversitat, com ha vingut succeint en mantenir Medi Ambient diluït en una Conselleria que té competències en matèries antagònicament incompatibles.

Per aquesta raó hem reiterat la demanda de recuperació i restitució de la Conselleria de Medi Ambient, per considerar-la eina imprescindible per afrontar els reptes majúsculs de la gran crisi ambiental i climàtica que tenim a Catalunya i que afecten tota la societat i l’economia, en definitiva al desenvolupament futur del país.

Si bé és cert que el sector primari es vol veure millor representat per una conselleria, està clar que els reptes ambientals i en sintonia amb la política ambiental de la Unió Europea amb una Comissaria forta de Medi Ambient i una Direcció General igualment decisiva en el desenvolupament de la seva política ambiental, Catalunya no pot estar desencaixada i quedar enrere en el marc Europeu sense tenir cap autoritat ambiental independent i forta al Govern.

En aquest sentit, hem demanat al Conseller que elevi al president del Govern de la Generalitat, la demanda urgent de restitució de la Conselleria de Medi Ambient per recuperar una situació de normalitat i afrontar amb més garanties els reptes ambientals que patim i patirem. Conselleria de Medi Ambient que, des del nostre punt de vista. hauria de tenir rang de vicepresidència donat que totes les polítiques es veuen directament afectades per les crisis ambientals i avui cal aplicar una política ambiental pròpia dincidència transversal.

Deixa un comentari