Mobilització davant els Jutjats: Hi ha llei per acabar amb els desnonaments, cal aplicar-la

No Comment

Desprès de 6 anys de lluita, el passat 23 de juliol s’aprovà per unanimitat del Parlament de Catalunya de la ILP impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i l’APE. Ara ja és vigent, per tant, la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de  l’habitatge i la pobresa energètica.

Aquesta es una llei ha creat mecanismes per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de  subministraments, per aconseguir mobilitzar l’habitatge buit activant la seva funció social, i per acabar amb els deutes de per vida.

Tant la Generalitat com els Ajuntaments tenen una responsabilitat molt important perquè aquesta llei sigui realment útil per a protegir el dret a l’habitatge, per protegir a les persones.

El desplegament de la llei ha de ser immediat, i especialment, les mesures de xoc per aturar els desnonaments i els  talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia.

“Si en algun cas la llei s’incompleix”, adverteixen des de la PAH, “ho denunciarem de forma contundent”.

 

Texts íntegres del comunicat fet públic per la Plataforma d’Afectades i afectats per la Hispoteca (PAH) i de la carta al Jutge degà:

Concentració de la PAH-Terrassa davant els jutjats, el 16 de setembre. Foto: PV Concentració de la PAH-Terrassa davant els jutjats, el 16 de setembre. Foto: PV

La PAH demana als Jutges de Catalunya que apliquin la ILP i presenten massivament documents jurídics per frenar els desnonaments en base a la nova llei

Desprès de 6 anys impahrables de lluita, el passat 23 de juliol vam aconseguir una fita històrica, l’aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya de la ILP impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i l’APE. Des d’aquell moment la ILP passa a ser la llei 24/2015  de mesures urgents per a afrontar  l’emergència en l’àmbit de  l’habitatge i la pobresa energètica”. Aquesta es una llei feta des d’a baix i que posa sobre la taula mecanismes per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de  subministraments, per aconseguir mobilitzar l’habitatge buit activant la seva funció social, i per acabar amb els deutes de per vida.

Sabem que el fet d’aprovar una llei no canvia la realitat  immediatament, sinó que cal forçar-ne l’aplicació. Inclús hi ha lleis  que no s’apliquen perquè hi ha grups molt poderosos que mouen cel i terra perquè es guardin al calaix. Per això des d’inicis de  setembre hem engegat una campanya de contactes i de pressió perquè es  faci complir la ILP.

Dins d’aquesta campanya, el primer pas ha estat generar documents útils per aturar els desnonaments als jutjats de tot Catalunya. Documents que han de conèixer i que animem a fer servir, així com la llei, no només tota la ciutadania de Catalunya, si no els advocats, els professionals dels serveis socials i del tercer sector.

Un actor clau per l’aplicació de la llei 24/2015 son els jutges, i es per això que avui s’ha fet una acció coordinada de totes les PAHs als jutjats de tot Catalunya, on:

  • S’han presentat escrits de paralització dels desnonaments que cada PAH els quals esperem que s’aturin de forma immediata.
  • S’han entregat cartes (enllaç carta) als jutges degans per demanar-los que apliquin la nova llei als seus jutjats i que aturin els desnonaments de famílies vulnerables.

Estem convençudes que tindrem una bona rebuda per part dels jutges, que en repetides ocasions han mostrat la seva sensibilitat  amb la defensa dels consumidors, la tutela judicial efectiva i els drets essencials de les persones; alhora que demanat eines per poder aturar el drama dels desnonaments. Avui els hi volem fer arribar de primera ma aquestes eines.

Aprofitem per recordar que tant la Generalitat com els Ajuntaments tenen una responsabilitat molt important perquè aquesta llei sigui realment útil per a protegir el dret a l’habitatge, per protegir a les persones. Caldrà informació/formació, però sobretot diligencia en aplicar-la.

El desplegament de la llei ha de ser immediat, i especialment, les mesures de xoc per aturar els desnonaments i els  talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia. I si en algun cas la llei s’incompleix, ho denunciarem de forma contundent.

Dins d’aquesta campanya per a que s’apliqui la llei 24/2015 hem començat ja donar passos en les següents direccions:

  • Pel que fa a la informació, estem treballant amb la Secretaria d’Habitatge per elaborar una guia conjunta d’aplicació de la ILP pels Ajuntaments.
  • Pel que fa al rol de la Generalitat i dels Ajuntaments per evitar els desnonaments, es imprescindible que de forma urgent, aquests comencin a controlar que les ofertes de lloguer socials responguin a la llei i en cas contrari sancionar; i que hi hagi els recursos econòmics i habitacionals que demana la llei.
  • Estem iniciant contactes amb el mon de la judicatura i dels professionals dels serveis socials, així com amb el tercer sector, per col·laborar en la defensa de l’aplicació d’aquesta nova llei.

Som conscients de que per aconseguir el total desplegament de la llei, la societat civil haurem d’estar vigilants i pressionant, i com ja ho vam avançar quan es va aprovar: no desistirem fins que s’apliqui amb absoluta normalitat.

Si sense tenir una llei que ens emparés no hem permès la vulneració dels  nostres drets, ara farem arribar arreu aquesta llei que ens protegeix i exigirem la seva aplicació en tot moment!

No pararem fins a recuperar el dret a l’habitatge digne que ens han robat!

AL JUTGE DEGÀ

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectada per la crisi econòmica, que ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones. A causa de dificultats econòmiques sobrevingudes, moltes famílies no poden cobrir les seves necessitats mes bàsiques i s’han vist impossibilitades de fer front a les quotes hipotecaries o de lloguer del seu habitatge habitual.

Aquesta situació s’ha traduït en milers de desnonaments i centenars de milers de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2008 i 2013 es van iniciar a Catalunya 98.040 procediments d’execució hipotecària. A aquesta problemàtica s’hi ha d’afegir les dificultats per fer front al pagament del lloguer d’habitatge. Al 2013 a Catalunya, segons dades judicials, un 67% dels 16.008 desnonament van ser relacionats amb l’impagament del lloguer. Aquestes xifres mostren la situació d’emergència social, especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, que viu Catalunya, essent la comunitat autònoma amb major nombre execucions hipotecaries i de desnonaments.

Per altra banda, s’ha d’afegir el creixement de la pobresa energètica, entesa com a la dificultat per a fer front a les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%.Els preus d’accés i consum dels subministraments bàsics han esdevingut inaccessibles per a la població.

Davant d’aquesta alarmant situació d’emergència, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH), l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC van promoure la Iniciativa Legislativa Popular de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. Aquesta ILP, fruit de la mobilització de la ciutadania organitzada, és avui una realitat.

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 5 d’agost de 2015, entrant en vigor i essent d’obligada aplicació a partir del dia 6 d’agost, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei té quatre eixos principals d’acció: mesures contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge, mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una manca d’habitatge, mesures per a evitar la pobresa energètica i mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer.

Enguany, des del grup promotor, estem treballant amb tots els actors institucionals, professionals i socials dels quals depèn l’aplicació efectiva d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular finalment aprovada i convertida en llei.

La institució que vostè representa tindrà, com no podria ésser d’altra manera, un rol principal en l’aplicació d’aquesta llei tan necessària en el context actuald’emergència habitacional i esperada per la ciutadania. Altrament és coneguda la sensibilitat del món judicial amb la defensa dels consumidors, la tutela judicial efectiva i els drets essencials de les persones.

Per l’anteriorment exposat,

SOL.LICITEM:

  • Que convoqui una Junta de Jutges en què inclogui com a punt de l’orde del dia l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge la pobresa energètica.
  • Vetlli per tal que, des dels òrgans judicials, s’apliqui l’esmentada llei i les mesures urgents que en ella es defineixen.
  • Es promogui la suspensió dels procediments d’execució hipotecaria o desnonament per impagament de lloguer en curs fins a donar compliment a la disposició transitòria segona de a llei. D’acord aquesta disposició, el demandant / executant té l’obligatorietat d’oferir, abans d’adquirir el domini de l’habitatge o d’interposar una demanda per impagament, un lloguer social, en els termes establerts per l’article 5.2 de la llei, en tots els procediments d’execució hipotecària o desnonaments per impagament de lloguer en tràmit de substanciació o d’execució en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei que tinguin per objecte habitatges propietat de les persones jurídiques a què fa referència les lletres a i b de l’article 5.2.
  • Es promogui la suspensió cautelar dels procediments que signifiquen la pèrdua de l’habitatge, en previsió que s’apliquin les mesures previstes en els articles 5.5 i 5.6 d’ajuts que evitin el llançament i de la garantia de reallotjament adequat, de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual i que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual.

Restem a la seva disposició.

Ben atentament,

Grup Promotor de la ILP Habitatge

ilphabitatge@gmail.com. 16 setembre de 2015.

 

Related Articles

Deixa un comentari