Exposició ’10 anys de fotografia de la Fira Modernista’ i convocatòria de l’XI concurs

No Comment

“10 anys de concurs de fotografia de la Fira Modernista de Terrassa”; des del dia 5 de maig es pot visitar, a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara , nº340 de Terrassa), aquesta exposició fotogràfica  organitzada pel Fotoclub Terrassa, on es poden mirar les obres guanyadores del X Concurs de Fotografia de la Fira Modernista de Terrassa i una gran selecció d’obres premiades en anteriors edicions. Aquesta exposició roman oberta fins al 30 de maig, de 16h a 21h de dilluns a dissabte.

cartellexpofiraweb

Bases del concurs de fotografia Fira Modernista 2017

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa organitzen el XI concurs de fotografia de la Fira

Modernista 2017, que es celebrarà entre els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017.

Tema

Fira Modernista de Terrassa, edició 2017, o qualsevol altra edició anterior.

Participants

Podrà participar al concurs qualsevol visitant a la Fira Modernista, resideixi o no a Terrassa, Els membres del Jurat no podran participar al concurs.

botomalarrassa

Format fotogràfic i presentació

Les imatges es presentaran en suport digital, color, blanc i negre, etc.

Les obres es presentaran en arxiu JPG, anomenat amb el títol de la fotografia. Cada fotografia haurà de tenir una mida mínima de 1500 píxels pel costat més petit amb una resolució de 300 ppp.

S’admetrà un màxim de 3 fotografies per autor agrupades en una única col·lecció.

Per tal de poder optar al premi a la millor col·lecció s’haurà d’indicar el títol de la sèrie de fotografies, a més del títol individual de les mateixes.

Les imatges han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

FOTOEXPOFIRA2

Enviament de les fotografies

Les obres s’han d’enviar a la següent adreça de correu electrònic: fotomodernista@gmail.com

Identificació

En el correu en què s’enviïn les fotografies han de constar les següents dades obligatòries i en

aquest ordre:

Títol de la col·lecció:

Títol de la fotografia:

Nom de l’autor/a:

Edat:

Adreça:

Telèfon:

Si es forma part d’una associació fotogràfica, indicar nom entitat:

Dates

El termini de presentació de fotografies s’iniciarà coincidint amb la celebració del primer acte inclòs al programa d’activitats de la Fira Modernista de 2017.

El termini màxim de lliurament d’obres finalitzarà el dia 14 de juliol de 2017, a les 19:00h.

FOTOEXPOFIRA3

Autoria

Les fotografies han de ser de creació dels participants. Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al participant.

Autorització de tercers

Per a la captació, reproducció i publicació de la imatge o dades personals de les persones que apareguin a les fotografies, els participants que presentin fotografies a concurs són responsables d’haver obtingut les autoritzacions que corresponguin.

Deliberació del jurat

El jurat estarà format per membres de Fotoclub Terrassa i, si s’escau, d’altres entitats o fotògrafs de renom.

La deliberació del jurat serà pública i en acte obert, i tindrà lloc un dia del mes d’octubre a determinar, a la seu de Fotoclub Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, 2n) en acte obert a tots els participants i públic en general.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

S’informarà puntualment del dia i hora de la deliberació del jurat, a través de la pàgina web de

Fotoclub Terrassa (www.fotoclubterrassa.wordpress.com) i de la Fira Modernista

(www.terrassa.cat)

FOTOEXPOFIRA1

Exclusió de fotografies

Els organitzadors es reserven el dret d’excloure aquelles fotografies que no s’ajustin a la temàtica, que no reuneixin un mínim de requisits tècnics i artístics, o que tinguin un contingut que pugui resultar ofensiu.

Publicació del veredicte i entrega de premis

El resultat del veredicte i les fotografies guanyadores es publicaran a les pàgines web:

www.terrassa.cat/firamodernista i www.fotoclubterrassa.wordpress.com

La data i lloc d’entrega de premis es publicarà puntualment a les pàgines web abans esmentades.

Les persones premiades seran avisades amb antel·lació. En cas que no es pugui contactar amb els guanyadors/es per causes alienes als organitzadors, serà guanyador/a la persona que hagi quedat en segon lloc de la classificació de cadascun dels premis, i així successivament fins que es trobi un guanyador/a .

Per recollir el premi, els/les guanyadors/es hauran d’acreditar la seva identitat.

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de

Fotoclub Terrassa ni de l’Ajuntament de Terrassa.

FOTOEXPOFIRA4

Llistat de premis

– 1r Premi a la millor col·lecció fotogràfica

– 1r Premi a la millor fotografia

– 2n Premi a la millor fotografia

– 3r Premi a la millor fotografia

Els premis aniran acompanyats pel corresponent diploma, trofeu i premi a determinar per la organització.

Cada autor només podrà optar a un premi.

Els premis no podran quedar deserts i no podran ser bescanviables.

Exposició

L’organització realitzarà una exposició formada per les fotos guanyadores i per les altres fotografies que els organitzadors seleccionin i decideixin incloure d’entre les presentades al concurs.

Per a la seva exposició, s’afegirà a les fotografies un paspartú digital de les modes del suport a emprar, així com el nom de l’autor i la menció aconseguida.

L’exposició es realitzarà durant la Fira Modernista del 2018, en el lloc i mitjà que es determini.

La inauguració de l’exposició se celebrarà durant el transcurs dels actes de la Fira Modernista a realitzar al mes de maig del 2018, acte al que podran assistir tant participants com públic en general.

Drets d’imatge

Les persones participants autoritzen a Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa per tal que els seus noms, cognoms i imatge puguin ser reproduïts i publicats a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la publicació dels guanyadors/es d’aquest concurs, així com per la publicitat de noves edicions, sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració.

Drets de propietat intel·lectual

Els participants coneixen i accepten que en cas de resultar guanyadors cedeixen a favor de

Fotoclub Terrassa i de l’Ajuntament de Terrassa els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les fotografies presentades al concurs per tal de reproduir-les en catàlegs, pòsters, pancartes, llibres de difusió, pàgines web o qualsevol altre suport físic o digital per a la promoció i difusió del Concurs de Fotografia i de la Fira Modernista de Terrassa, fent constar el nom de l’autor i respectant les proporcions originals de la fotografia.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de quatre anys.

L’organització es reserva el dret d’exposar i reproduir les fotografies presentades al concurs prèvia obtenció del permís corresponent de l’autor.

Responsabilitat

Els participants seran responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa.

Reserves i limitacions

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa es reserven el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé canviar alguna de les seves condicions si per causes alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del concurs.

Els organitzadors descartaran les inscripcions abusives o fraudulentes.

Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa no es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades pels participants; en cas que les dades siguin incorrectes o estiguin incompletes, els organitzadors s’eximeixen de tota responsabilitat per no poder contactar amb el guanyador/a.

Acceptació de les Bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases serà decidit per la pròpia organització.

Related Articles

Deixa un comentari