L’increment del 8% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, “insuficient i injust”

No Comment

«L’anunci de l’increment del 8% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és insuficient i injust. Segueix excloent una part important de la població amb pobresa severa del dret a la Renda Garantida de Ciutadania», denuncia la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania en un comunicat fet públic el passat 3 de desembre. Publiquem, a seguir, els detalls de l’informe detallat sobre aquest increment.

L’increment del 8% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és insuficient i injust

1.- Valoració de l’increment anunciat del 8% de l’IRSC en els pressupostos de la Generalitat 2023.

Els mitjans de comunicació informaven el passat 30 de novembre de l’acord entre govern de la Generalitat, patronal i sindicats CCOO i UGT de l’augment del 8% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que es faria efectiu en els Pressupostos de la Generalitat per al2023.

Aquest augment eleva la quantia de l’ IRSC des dels 569,12 euros mensuals en l’ actualitat a 614,65 euros. La quantia de la prestació mensual de la Renda Garantida de Ciutadania per a un titular que en l’actualitat és de 664 euros s’elevaria a 717,12 euros, la quantia màxima per a una unitat familiar que és de 1.208 euros/mes passaria a 1.304,64 euros (el càlcul de la quantia mensual de la prestació de la RGC és el resultat de dividir 14 pagues de l’IRSC entre 12 mesos).

En una primera valoració cal partir de les dades següents:

– L’ IRSC es troba congelat a Catalunya des de l’ 1 de gener de 2010 fins a l’ actualitat. L’IPC acumulat a Catalunya des de l’1 de gener 2010 fins a l’octubre de 2022 és el 29,2%. Per tant, d’ aplicar-se l’ increment del 8% en cas d’ aprovar-se els pressupostos només es recupera el 27,4% de l’ IPC acumulat.

– No s’han complert les disposicions addicionals dels dos últims pressupostos de la Generalitat que autoritzaven incrementar l’IRSC amb l’increment de l’IPREM, 5% el 2020-2021 i el 2,5% el 2022, és a dir un 7,625% acumulat que hagués elevat la quantia de la RGC per a un titular a 714,63 euros. Tampoc s’ha complert la moció aprovada en el ple del Parlament de 6 de febrer de 2020, que en el seu article 14. B) establia actualitzar l’ IRSC amb l’ IPC acumulat.

– La congelació de l’ IRSC ha exclòs una gran part de la població en situació de pobresa severa del dret a prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.

– L’IPREM s’ha incrementat el 5% el 2021, 2,5% el 2022, un 3,6% per al 2023, cosa que significa que en aquest període s’incrementa l’11,5% (3,5 punts per sobre de l’increment anunciat de l’IRSC). D’altra banda, l’Ingrés mínim Vital s’incrementa el 8,5% per al 2023.

– Partint de la informació pública sobre la suma dels abonaments de prestacions de RGC i complements el 2021 de 528,111 milions d’euros. L’increment del 8% de l’IRSC només suposa uns 43 milions d’euros de la despesa pública prevista de 144 milions d’euros per al conjunt de prestacions socials a Catalunya vinculades a l’IRSC.

– A la previsió de la despesa pública a Catalunya en la prestació de RGC s’ha de restar l’aportació de la Seguretat Social per a les prestacions socials d’Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya. Com que és la RGC subsidiària de les prestacions socials de l’estat, com és l’IMV, en realitat l’administració de la Generalitat només abona de les seves pròpies arques la diferència entre la quantia de l’IMV i la prestació de RGC que correspongui a cada expedient i persones beneficiàries. Segons informació pública facilitada el setembre del 2022, les deduccions de la RGC per cobrament de la IMV des del juny del 2021 al juny del 2022 ascendien a 60,27 milions d’euros.

– Si tenim en compte el notable increment d’expedients aprovats d’IMV a Catalunya, i de persones beneficiàries, que el març del 2022 eren 36.842 expedients i 86.980 persones beneficiàries, i l’octubre del 2022 ascendeixen a 60.503 expedients i 171.403 persones beneficiàries (les persones beneficiàries de RGC i complements de RGC eren 172.501 el setembre del 2022), es pot deduir que una gran part de la previsió pressupostària de la Generalitat per a l’ abonament de la prestació de RGC es reduirà notablement com a conseqüència de les aportacions de la seguretat social per a l’ IMV a Catalunya.

– La població en situació de privació material severa a Catalunya era el 6,2% (481.000 persones) del conjunt de la població el 2020. El 2021 aquest percentatge es va disparar fins a assolir el 9% (698.000 persones). La taxa de cobertura de les prestacions de RGC i complements sobre la població amb pobresa severa que assolia el 32% al desembre de 2020 es va reduir al 24,5% al desembre 2021. Amb el notable increment de la inflació el 2022 i el fre de l’economia es preveu un augment de la pobresa severa.

CONCLUSIÓ

L’anunci de l’increment de l’IRSC en el 8%, és una mesura molt limitada i allunyada de l’actualització de l’IRSC amb l’IPC acumulat a Catalunya des de l’1 de gener 2010 fins a l’octubre de 2022 que assoleix el 29,2%.

L’augment del llindar de la RGC fins a 717,12 euros mes en el cas d’un titular i 1304 euros/mes per a la unitat familiar o de convivència tindrà un impacte limitat per afavorir l’accés a la prestació de la RGC de persones en situació de pobresa severa amb ingressos per sota del nou llindar, i en conseqüència la taxa de cobertura continuarà sent molt baixa.

El govern de la Generalitat ha de complir les disposicions addicionals nº 17 dels dos últims pressupostos, aplicant ja un increment de l’IRSC del 7,6%, i incrementar l’IRSC en els pressupostos de la Generalitat de 2023 fins a assolir l’IPC acumulat des de l’1 de gener 2010.

La prestació de la RGC i complements és un dret subjectiu que no es pot limitar per la disponibilitat pressupostària, amb més raó que una gran part de la seva quantia econòmica global es redueix amb les aportacions de la seguretat social a la prestació de l’ Ingrés Mínim Vital que perceben una gran part de beneficiaris de la RGC.

Cridem a la ciutadania i les organitzacions socials i cíviques a defensar el ple compliment sense restriccions del dret a la Renda Garantida de Ciutadania i actualitzar plenament l’IRSC. Emplacem els grups parlamentaris a adoptar les iniciatives parlamentàries necessàries per assolir aquests objectius.

Barcelona, 3 desembre 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Related Articles

Deixa un comentari