L’Observatori dels Drets Socials demana a l’equip de govern un pas més en la dignificació i reconeixement de la Sindicatura de Greuges

No Comment

Aquest passat 15 de febrer de 2023, va acabar el mandat de la Síndica de Greuges Isabel Marquès Amat.

Des que va accedir a la Sindicatura, per a primera vegada, el 29 de gener del 2010, la Sindica ha treballat, de forma continuada i conseqüent, perquè la Institució de la Sindicatura sigui plenament reconeguda i acceptada per l’Ajuntament de Terrassa.

També ha realitzat una difusió de la figura, arreu de la ciutat (barris, associacions, escoles, mitjans de comunicació i altres) per tal que es conegui el paper d’aquesta important Institució. Ha impulsat la seva democratització, aconseguint que s’aprovés un nou Reglament que modifica l’elecció del Síndic o Sindica i dignifica el seu paper i la feina que fa.

Gràcies a la Síndica Isabel Marques, i les entitats socials que li han donat suport i han col·laborat amb ella, s’ha valorat i s’ha reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat aprovada l’any 2000 per més de 400 ciutats europees, entre elles, Terrassa.

Però és evident que encara no s’han assolit tots els objectius abans esmentats, de forma plena I eficient. Per tant, en aquests moments en què ha estat elegit nou Síndic en la persona de Mustapha Ben El Fassi .

Si bé, l’elecció ha estat democràtica com hem dit abans, queda, encara, molt lluny de ser l’ideal per una ciutat de més de 214.000 habitants que aspira a ser una ciutat realment democràtica i participativa, ja que només s’han aconseguit que anessin a votar i a donar suport a la figura d’un Síndic o Sindica, només 3.324 persones.

Si Terrassa vol aconseguir els mínims que estableixen els Principis de Venècia per a LA PROTECCIÓ i LA PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL DEFENSOR DEL POBLE, adoptats pel Consell d’Europa en la seva sessió Plenària del 15 i 16 de març de 2019 (ara fa just 4 anys) en la línia d’enfortiment de la democràcia local, l’estat de dret, la bona administració i la protecció i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, seria necessari i urgent aconseguir els següents objectius:
PRIMER. És important un ple reconeixement polític , administratiu i social de la figura de la Sindicatura de Greuges com a element bàsic i fonamental en un estat i una societat basada en la democràcia, l’estat de dret, el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, una bona administració (el Bon Govern) i una màxima protecció dels drets humans de proximitat de la ciutadania.

SEGON. Les administracions públiques han de donar suport a i protegir la institució de la Sindicatura i abstenir-se de qualsevol acció que perjudiqui la seva independència, reforçant la institució, i augmentant el seu nivell de protecció.

TERCER. El Síndic o Síndica ha de tenir el dret legalment exigible d’accés il·limitat a tots els documents, bases de dades i materials rellevants, inclosa la informació legalment privilegiada o confidencial. Això inclou el dret al lliure accés a edificis, institucions i persones. També té el dret legalment exigible de requerir a les persones funcionàries i les autoritats perquè responguin en un termini raonable establert per a la pròpia Sindicatura.

QUART. El Síndic o Síndica ha de presentar un Informe o Memòria en un Ple Extraordinari Municipal de l’Ajuntament, sobre les activitats de la institució com a mínim un cop l’any. En aquest Ple s’han de debatre, obertament, els incompliments en què hagi incorregut l’Administració Local i les propostes de solució o rectificació per a la millora de la millora de l’administració de la ciutadania. També es pot pronunciar sobre qüestions específiques, si ho considera oportú. Els informes de la Sindicatura s’han de fer públics, i han de ser tinguts en compte per tot l’equip de govern.

CINQUÈ. L’Equip de Govern de l’Ajuntament ha de garantir els recursos pressupostaris suficients i independents a la institució de la Sindicatura, de forma anual. Aquesta ha de ser adequada a la necessitat d’assegurar el compliment complet, independent i eficaç de les seves responsabilitats i funcions. S’ha de consultar al Síndic o Sindica i se li ha de demanar que presenti un projecte de pressupost per a l’exercici següent.

El pressupost adoptat per la institució no pot ser reduït durant l’exercici pressupostari.
La Sindicatura ha de disposar de personal suficient, lliurement escollit pel Síndic Sindica i amb una flexibilitat estructural adequada. La institució ha de poder disposar d’un o més adjunts, nomenats pel mateix Síndic o Síndica i aquest ha de tenir la capacitat de contractar el seu personal.

Related Articles

Deixa un comentari