Més pressions perquè l’Ajuntament compleixi la normativa a respondre totes les sol·licituds d’empadronament

No Comment

La Comissió de Seguiment per a la Salvaguarda de la Carta Europea dels DDHH demana a l’Ajuntament si complirà els protocols que marca la normativa i si respondrà totes les sol·licituds que ha rebut. A la vegada, reclama que no es vulnerin els drets bàsics de qui viu a la ciutat.


Els darrers dies s’han desfermat una polèmica al voltant de l’empadronament que l’Ajuntament no ha tramitat a persones que viuen a Terrassa, i que han denunciat algunes entitats, com ara Terrassa Sense Murs. En aquesta línia, la Comissió de Seguiment per a la Salvaguarda de la Carta Europea dels DDHH a la Ciutat vol transmetre la “seva preocupació vers el Dret a l’empadronament, segons els principis d’Igualtat de Drets i de No Discriminació que recull la Carta Europea dels DDHH”, la qual el mateix Ajuntament va signar fa vint anys. Ara, la Comissió vol saber si complirà una recent resolució d’àmbit estatal i d’obligat compliment, per tal que respongui totes les sol·licituds d’empadronament de persones que ha rebut, ja que “s’estan vulnerant els seus drets més fonamentals”.

Per això, la Comissió reitera que s’han de vetllar per complir els continguts d’aquesta carta, per tal que “es respectin tots els drets humans dels ciutadans de Terrassa”, tot recordant que “les disposicions legals són d‘obligat compliment per part de l’Administració local, en aquest cas, l’Ajuntament de Terrassa”.

Segons s’informa des de la Comissió, la inscripció en el padró d’habitants és un acte administratiu que atribueix drets i deures a la persona que resideix habitualment al municipi i, per aquest motiu, hi ha l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi de residència. Alguns d’aquests drets serien, per exemple, el dret a poder accedir als diferents serveis que dóna la ciutat, com ara l’accés a la sanitat pública, o a poder ser atesos pels serveis socials de la ciutat, entre altres.

Nova normativa estatal des del 29 d’abril: L’Ajuntament ha de respondre totes les sol·licituds

La Comissió ha constatat com moltes persones que han presentat sol·licitud per empadronar-se, tot adjuntant la documentació oportuna, han vist que l’Ajuntament no resolia la seva sol·licitud. La manca d’una normativa estatal que obligués les administracions locals a respondre les sol·licituds, s’ha vist superada per la resolució del passat 29 d’abril, que és d’àmbit estatal i d’obligat compliment per a totes les administracions locals. Aquesta resolució, segons explica la Comissió, trenca amb la tendència anterior que operava del silenci negatiu i, a partir d’aquesta resolució, l’Ajuntament sí que té l’obligació de respondre dins el termini de 3 mesos sobre aquella sol·licitud plantejada i, “cas que no ho faci, operarà el silenci positiu, de manera que aquella persona quedarà amb tots els efectes empadronada desde la data de la seva sol·licitud”. La resolució afegeix que, en el supòsit de denegació de la inscripció, serà necessària una resolució motivada per part de l’Alcalde-President, i a més es podrà impugnar la resolució denegant l’empadronament, conforme al règim general establert en la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot plegat, la Comissió s’ha adreçat a l’Ajuntament amb el propòsit de què aquest aclareixi, quins protocols seguirà per a fer efectiu aquest compliment de la resolució 29 d’abril de 2020, donat el consistori ja ha comunicat que complirà amb la nova normativa estatal envers els empadronaments. També demana com actuarà vers totes les sol·licituds que s’han fet abans de l’entrada en vigor de la nova normativa, i que fins al d’avui, l’Ajuntament encara no ha respost.

Finalment, la Comissió informa que passarà cassos concrets de particulars que tinguin aquest problema, ja que vol ser part activa en el tema de la gestió de l’empadronament. La Comissió de Seguiment per a la Salvaguarda de la Carta Europea dels DDHH a la Ciutat està formada per diferents entitats de Terrassa, nascuda el desembre de l’any 2016 a partir d’un Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, segons el qual aquest assumia els continguts de l’esmentada carta.

Related Articles

Deixa un comentari