Propostes de CCOO davant les eleccions municipals

No Comment

CCOO_logoDavant la convocatòria de les eleccions municipals pel proper 24 de maig, CCOO volem fer arribar a totes les opcions polítiques que es presenten aquest document que conté de manera esquemàtica algunes de les reflexions i propostes d’acció que considerem necessàries per fer front, des de la perspectiva i les competències i capacitats locals, als problemes més greus que en l’actualitat estem patint els treballadors i les treballadores, tant com a tals, com des de la perspectiva de ciutadans i ciutadanes.

Traslladem aquestes reflexions i propostes, amb la voluntat expressada repetidament durant els 50 anys de la nostra existència com a sindicat constituït, de portar la veu dels treballadors als afers locals, comarcals i territorials, com a ciutadans, però també en tant que treballadors i treballadores amb interessos propis prou definits, en els centres de treball, i també com a contribuents i usuaris dels serveis públics.

Des de CCOO tenim el convenciment que podem contribuir a fer unes ciutats i viles millors per treballar, per viure i per conviure.

Les propostes i reflexions contingudes en aquest document, volem que siguin a la vegada punts i matèries a incorporar en el seu compromís amb els electors durant la campanya, accions que puguem avaluar conjuntament durant la legislatura, compromís per part nostra en suport de les mateixes i finalment reconeixement de moltes bones practiques que les administracions locals estan fent i que volem defensar, consolidar i ampliar.

Ens sembla prioritari combatre l’atur, millorar la qualitat de vida, evitar el risc de dualització social, lluitar contra el creixement de la pobresa i el risc d’exclusió, garantir els drets públics de ciutadania i els àmbits de participació i, sobretot, planificar el futur econòmic i també social de la ciutat.

Considerem el treball com l’element de socialització més important, bàsic perquè cada persona adquireixi la plena capacitat de desenvolupament personal i social.

Esperem que l´Ajuntament de Terrassa adquireixi el compromís d’esforçar-se per assegurar un mercat de treball que garanteixi ocupació digna, estable, de qualitat, satisfactòria.

Les administracions locals son les més properes a la ciutadania, són les primeres a qui s’exigeix i les primeres per tant que han d’assegurar capacitat de resposta. Més enllà de les competències locals, escasses, molt mal finançades i moltes d’elles actualment en risc amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, els ajuntaments han de tenir un paper de lideratge davant les altres administracions.

Volem cridar l’atenció sobre el fet que són les administracions locals les que disposen de menys recursos públics i és imprescindible, per tant, definir iniciatives polítiques, fiscals i econòmiques que possibilitin augmentar els ingressos d’una manera estable i, sobretot, sostenible. Per garantir la qualitat de vida i la convivència a les nostres ciutats necessitem institucions fortes, amb serveis públics de qualitat que garanteixin els nostres drets de ciutadania.

Reclamem, doncs, una millora, pendent des de la recuperació de la democràcia, del finançament de l’administració municipal, i un ús més decidit, per part de l’ajuntament de les seves capacitats fiscals, sota la premissa que ha de contribuir més qui més té.

Necessitem un municipalisme fort i ben organitzat i això passa per un enfortiment de les seves associacions i per la potenciació de la cooperació entre municipis tant en l’àmbit de la gestió de serveis com en el de la reivindicació d’actuacions pel desenvolupament socioeconòmic territorial.

En aquest paper, i un punt més enllà de les competències normatives, des del Sindicat, creiem que com a grans línies d’actuació al nous ajuntaments s’hauria de definir compromisos i accions en els següents camps d’actuació:

  • Garantir les infraestructures necessàries per al desenvolupament d’una economia sostenible capaç de generar llocs de treball estables i de qualitat.
  • La necessitat d’adopció de mesures concretes cap a un nou model de desenvolupament productiu, generador de riquesa, més sostenible i eficient.
  • El compromís de preservar la qualitat dels serveis públics i el seu accés universal.
  • Vetllar per la qualitat de la participació democràtica en el desenvolupament de la ciutat.
  • La garantia d’uns estàndards de qualitat de vida digna per a tothom, progressivament més igualitaris, que assegurin la cohesió social en termes de progrés i benestar, i vinculats amb l’exercici dels drets de ciutadania.

Des de CCOO donem molta importància a l’ impuls de l’activitat productiva, especialment la defensa i recuperació del teixit industrial, tant el tradicional, amb la ordenació, reactivació, modernització i adequació dels polígons, com el centrat en les TIC, les energies netes i el coneixement, i a la necessitat de dissenyar politiques d’ocupació, també locals, per afavorir la generació de llocs de treball de qualitat, estables i amb perspectives de futur.

Des de CCOO pensem que és necessari un canvi de cultura ocupacional. El treball basat en la precarietat i baixos salaris ens porta a un empobriment estructural dels treballadors i treballadores, a una societat poc eficient, i una vegada més a augmentar el pes de les desigualtats.

Demanem per tant a l’ administració un compromís amb els valors del treball, garantia de la cohesió social i el progrés local.

Proposem doncs comprometre`ens per assolir els següents Objectius:

-Uns municipis socialment equilibrats i cohesionats

-Econòmicament diversos i complexes

-Ambientalment sostenibles i saludables

-Capaços d’assegurar als seus ciutadans i ciutadanes l’accés als serveis propis d’una societat avançada

-On exercir plenament els drets de ciutadania

-Amb mecanismes útils de participació real i directa de la ciutadania

-Treball de qualitat i progrés econòmic i social

-Alts paràmetres de qualitat de l’espai públic, de la mobilitat pública i del medi ambient, concebuts com a drets.

Propostes concretes:

Activitat Econòmica i Ocupació

Compromís municipal de situar l’atur i la precarietat laboral com un eix cabdal de l’acció del govern de la ciutat:

– Lluita contra l’atur de llarga durada (plans d’ocupació, polítiques formatives, acompanyament a l’accés al mercat de treball, …)

– Lluita contra l’atur juvenil, contra la precarietat, i contra la subocupació i l’economia submergida.

-Programa estable de microcrèdits per micropimes i autònoms

– Garantia d’espais locals de concertació. Poden ser formulats de moltes maneres. Per exemple els Pactes per l’ocupació, o estructures com Consells Econòmics i Socials, o altres.

-Debatre i prendre mesures estructurals i proactives respecte a la creació d’ocupació i a la economia local:

– Defensa de l’activitat industrial com a gran generadora d’ocupació al territori (no requalificar sòl industrial, adequació dels polígons, xarxes telemàtiques, accessos adequats, transport públic, pla estratègic per a la reindustrialització, etc.)

– Garantir connectivitat i mobilitat de treballadors i treballadores, de la ciutadania en general

-Mesures de qualitat ambiental generadores d’ocupació. Ens referim a selecció i tractament de residus, gestió pública de les aigües i vetllar per la seva qualitat, propiciar projectes d’economia verda, etc.

-Desenvolupar capacitats innovadores:

-Analitzar el potencial d’atracció de valors, capacitat i d’instruments existents al territori. (concretar per ciutats)

– Estimular iniciatives locals: Rehabilitació d’habitatge, habitatge social, manteniment urbà municipal, etc.

-Treballar per la renda garantida ciutadana en els àmbit polítics superiors.

El treball i la seva qualitat

L’Ajuntament ha de prendre el compromís de vetllar per la qualitat del treball, la seva estabilitat, els drets laborals i el progrés professional dels treballadors i treballadores.

Compromís explícit amb els drets dels treballadors i treballadores, directament municipals, o no.

Actuacions conjuntes amb els agents socials per evitar deslocalitzacions i/o tancaments que responguin a pura especulació urbanística o per aprofitar-se de la reforma laboral.

Garantir la negociació col·lectiva a l’Ajuntament, empreses municipals i entorns. Desenvolupar aquest punt. Adhesió del municipis de menys de 20.000 habitants a l’acord marc signat amb la FMC i la AMC, garantir la ultracctivitat dels convenis i acords de condicions de treball existents i l’ utilització dels organismes de mediació, conciliació i arbitratge TLC , CEMICAL, tan per conflictes individuals com a col·lectius.

Vetllar per la qualitat del treball de les contractes públiques incloent clàusules socials i laborals, subrogació, i de limitació de propostes econòmiques de licitació anormalment baixes etc. en tots els projectes on la normativa ho permeti, també a sectors laborals on no existeixi conveni.

Posicionament i trasllat a les administracions superiors en favor de la derogació de la reforma laboral.

Mobilitat, sostenibilitat i qualitat ambiental

El trànsit privat constitueix generalment el primer element de pol·lució atmosfèrica, per sobre d’altres activitats. Cal millorar la qualitat de l’aire que respirem i que castiga especialment als nens i a les persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars.

En aquest sentit, cal vetllar per:

– Xarxa de transport públic suficient i accessible, amb freqüències i connexions adequades a les necessitats ciutadanes, que considerin les necessitats dels centres de treball i estudi

– Fòrum estable per analitzar, compartir i implicar-se en polítiques sostenibles (transport públic, sostenibilitat ecològica, contaminació ambiental, trànsit de vehicles per la ciutat, …)

– Promoció decidida del viatge a peu i en bicicleta en els entorns locals, amb la gestió adient del trànsit (pacificació), disseny de carrils bici per les principals vies, urbanes i interurbanes, aparcaments segurs, senyalització específica, campanyes de sensibilització, gestió intel·ligent de l’aparcament en l’espai públic, etc …

– Generar Plans de Mobilitat urbana i el Plans de millora de la qualitat de l’aire, amb un procés participatiu que permeti la seva actualització i concertació.

– Possibilitat de desenvolupament del Pla de desplaçaments del propi ajuntament, i de centres de responsabilitat municipal.

– Vetllar per una xarxa suficient d’equipaments públics. Espai públic concebut com espai de convivència i integració de la ciutadania i per a la ciutadania, sense obstacles i amb una visió de proximitat.

Suficiència econòmica i fiscalitat local

Aprofitar capacitat normativa local per a dissenyar polítiques fiscals pròpies, des de la perspectiva que aporti més qui mes te i aplicant, en la mesura de les possibilitats municipals, la redistribució dels recursos per sostenir les necessitats col·lectives locals.

Pressupostos participatius. Cercar fórmules de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos i en el seguiment de la seva aplicació.

Compromís, durant el mandat, de la municipalització -respectant els drets i estabilitat laboral dels treballadors/es- dels serveis que històricament han estat externalitzats i, hores d’ara, són molt més econòmics i eficients amb gestió directa.

Transparència en les bonificacions, subvencions, i desgravacions.

– Descriminar negativament en les contractacions i concursos públics aquelles empreses que tinguin filials en paradisos fiscals.

Assegurar la cohesió social

– Mesures estables de prevenció de la pobresa, de l’exclusió, de les discriminacions, per

procedència, sexe, orientació sexual, etc.

– Mesures estables de prevenció i eradicació de les violències masclistes.

– Serveis socials concebuts com a garantia de drets de les persones. Capacitat de fer front a emergències socials.

– Dissenyar politiques d’igualtat d’acord amb les demandes i realitats de cada poble o ciutat.

– Especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió: infància (menjadors escolars, 0-3 anys ..), adolescència, joventut, gent gran (Llei dependència, atenció domiciliària, teleassistència …)

– Aplicar mesures a les persones sense llar: Equips integrals, educadors, especialment en èpoques climatològiques crítiques.

– Plans de supressió de barreres urbanes.

– Compromís municipal per crear un fons social amb els recursos necessaris perquè cap família estigui exclosa de tenir una mínima renda de subsistència quan s’esgotin totes les possibles ajudes d’altres administracions.

-Compromís de suport a la sostenibilitat de les llars amb paràmetres de confortabilitat mínims: Accés a l’energia, evitar desnonaments, seguretat alimentària per a les famílies, llars adequades.

-Revisió de les ordenances de convivència ciutadana que puguin identificar pobresa i incivisme.

Formació i educació

– Avançar cap a la xarxa pública de 0 a 3 anys.

– Garantir l’ensenyament inclusiu i de qualitat. Utilitzar les oficines municipals d’escolarització per assegurar que no hi hagin conductes discriminatòries en l’escolarització.

-Assegurar oferta suficient i accessible, local i territorialment, la FP. Es essencial que respongui a les necessitats de les economies locals i de les persones.

Programes estables de formació per al treball i formació/ocupació -municipals o supralocals complementaris als que realitzen o financen altres administracions.

Participació ciutadana

– Assegurar marcs útils de participació ciutadana , en tots els terrenys i d’acord amb les demandes socials.

– Participació que sigui útil en el seu disseny i avaluable en els seus resultats i impactes locals. Concertació i aplicació de polítiques transparència en els afers públics locals.

– Assegurar la generació d’espais per associacionisme, activitats culturals locals, i altres

manifestacions.

Urbanisme i politiques d’habitatge

– Dissenyar politiques urbanístiques locals des de la perspectiva de la cohesió social, la qualitat de vida i la inclusió.

– No renunciar a la promoció d’habitatge protegit, accessible, de qualitat. Polítiques, on s’escaigui, de lloguer i adreçades a col·lectius amb dificultats especials.

– Analitzar les necessitats de disposar d’un parc d’habitatge públic en règim de dret de superfície i de tinença de lloguer. Analitzar localment o territorialment les noves necessitats per impulsar habitatge de diverses tipologies i mides.

– Reforçar i estendre instruments per evitar desnonaments i l’existència de pisos buits, que puguin tenir un ús social d’acord amb les necessitats locals.

Sabadell, 20 d’abril de 2015

Related Articles

Deixa un comentari