Pèrdua de dinamisme del sector immobiliari, el 2019, però pujada de preus i lloguers

No Comment

L’informe d’habitatge de l’observatori comarcal indica una pèrdua de dinamisme del sector el 2019 però una tendència de pujada de preus de compra i lloguer

L’any 2019 el mercat immobiliari de la comarca va perdre el dinamisme dels darrers anys: la compravenda d’habitatges i els contractes de lloguer van caure al voltant d’un 6% respecte de l’any 2018. A més, el preu de l’habitatge va seguir creixent i va augmentar un 10% el preu mitjà de compravenda i més d’un 6% el del lloguer. Aquestes dades estan recollides a l’Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental, elaborat per l‘Observatori del Consell Comarcal per conèixer i analitzar l’evolució de les dinàmiques del sector i, així, aproximar l’accés a les dades als agents implicats en l’elaboració i la planificació de les polítiques públiques d’habitatge. Els resultats de l’informe es van fer públics a finals de juliol passat. Actualment es fa també seguiment de l’impacte que pot tenir la crisi de la Covid-19 en el sector.

L’Informe aporta informació específica sobre la dinàmica de construcció i el mercat immobiliari a escala local, com també sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i d’exclusió residencial. Les dades s’organitzen en tres àmbits: la dinàmica de la construcció, el mercat immobiliari i l’accés i exclusió residencial.

Dinàmica de la construcció

Per primer cop des del 2017, l’any 2019 es registra una davallada del nombre d’habitatges iniciats. Es va iniciar la construcció de 2.211 habitatges a la comarca, 303 menys que a l’any anterior (12,1%). Es van finalitzar 1.356 habitatges, 397 més que un any abans.

El pes relatiu de la construcció d’habitatges a la comarca sobre el conjunt de Catalunya va ser del 15%. És el primer cop que es redueix des de 2014, any en què va començar a incrementar el nombre d’obres noves. Això es deu a la disminució de les construccions a la comarca i al lleuger augment en el conjunt de l’àmbit català (0,2%). De manera que, es trenca la dinàmica de recuperació de construcció d’habitatge a la comarca.

Mercat immobiliari

El preu mitjà de compravenda augmenta un 10% el 2019 i se situa en 2.180 euros/m2. Sant Cugat del Vallès és el municipi del Vallès Occidental amb el preu mitjà més elevat (3.675 €/m2), seguit de Sant Quirze del Vallès (2.684 €/m2), Cerdanyola del Vallès (2.672 €/m2) i Matadepera (2.539 €/m2).

El preu de lloguer també creix un 6,3% i arriba als 730 euros al mes de mitjana. Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.134 €/mes), Matadepera (1.075 €/mes), Viladecavalls (853 €/mes) i Sant Quirze del Vallès (824 €/mes). El preu del lloguer mensual augmenta des de 2014. Només a cinc municipis de la comarca el preu mitjà del lloguer contractual s’ha vist reduït anualment: Badia del Vallès (-13,8%), Rellinars (-12,5%), Vacarisses (-8,5%), Sant Llorenç Savall (-4,8%) i Sant Cugat del Vallès (-1,3%).

L’any 2019 va haver-hi 9.964 transaccions de compravenda d’habitatge i 15.951 contractes de lloguer formalitzats a la comarca. Totes dues formes de transaccions del mercat immobiliari van disminuir un 6,3% respecte de l’any anterior. El règim de lloguer és el predominant al mercat immobiliari a la majoria dels municipis de la comarca.

Accés i exclusió residencial

L’any 2019 es va iniciar la construcció de 293 habitatges de protecció oficial a la comarca i se’n van finalitzar 119. Tot i l’augment sostingut dels darrers cinc anys, la promoció d’habitatge públic està lluny del que hi havia abans de la crisi econòmica de 2008. El nombre d’habitatges de protecció oficial (HPO) iniciats va incrementar anualment més del doble, fet que ha provocat un augment en l’aportació de la comarca a les obres noves d’HPO del conjunt de Catalunya.

Els contractes signats per la borsa de mediació de lloguer social han disminuït anualment un 14,1%, passant dels 206 contractes signats als 177. Les prestacions de pagament del lloguer també mostren una davallada respecte de l’any anterior (-26,3%), la primera reducció des de 2014 amb un total de 4.784. Finalment, els llançaments judicials -desallotjaments del domicili- que mantenen una xifra similar a l’any anterior (1.550).

Primer trimestre del 2020: abans de la Covid-19

Des de l’Observatori comarcal s’està fent un seguiment de les dades de l’any 2020 per comprovar si es produeix algun canvi de comportament per l’impacte de la crisi de la Covid-19. Fins el moment hi ha disponibles les dades del primer trimestre, que arriben fins el 31 de març i només inclouen dues setmanes en situació d’Estat d’alarma. En aquest període encara no s’observen afectacions de l’impacte.

Durant el primer trimestre de 2020 es van iniciar 602 habitatges a la comarca, un 37% més que al mateix període de l’any anterior. Altrament, es van finalitzar 326 habitatges, amb un increment anual similar (36%).

En relació amb el mercat immobiliari, es van realitzar 2.649 transaccions de compravenda, un 4% més que al primer trimestre de l’any anterior. D’aquestes, 2.141 van ser per habitatges de segona mà i 508 per obres noves. Els habitatges nous presenten un creixement anual del 18%, mentre que els usats han disminuït un 8%. El preu de compravenda va augmentar  anualment un 11% i es va situar en els 2.391 euros de mitjana per m2. En concret, l’increment del preu de l’habitatge usat va ser lleugerament superior (10%) que el d’obra nova (8%).

Els contractes de lloguer formalitzats a la comarca es van reduir durant el primer trimestre un 10% en relació amb el mateix període d’un any abans. El total es van signar 3.628 contractes, El preu del lloguer es situava al primer trimestre de 2020 de mitjana en els 742 euros mensuals, un 6% més que el primer trimestre de 2019.

Related Articles

Deixa un comentari