La Síndica demana que es convoqui una consulta popular pels contenidors a Can Boada

No Comment

La Síndica vol que es faci servir la participació ciutadana i ha adreçat a l’Ajuntament de Terrassa una actuació d’ofici en aquest sentit.


La instal·lació de contenidors de recollida lateral al barri de Can Boada que es va fer el passat mes de gener, va provocar diferents posicionaments per part dels veïnat i una polèmica sobre aquest fet.

La Síndica Municipal, després d’un procés de intermediació per conèixer les diferents postures, proposa que l’assumpte es dirimeixi a través d’una consulta popular no refrandària, com una fórmula que contempla el Reglament municipal de participació ciutadana.

A continuació reproduïm íntegre l’Actuació d’Ofici 1/2021.


Convocatòria d’una consulta popular no referendària per a que les ciutadanes i els ciutadans afectats per l’actuació municipal generada per la instal·lació dels contenidors de recollida lateral per la dreta al Barri de Can Boada manifestin la seva opinió.

El passat mes de gener, l’Ajuntament va instal·lar contenidors nous de recollida lateral per la dreta al barri de Can Boada i, per aquest motiu, va reordenar el trànsit en el sector. Al respecte, desenes de veïns afectats van reunir signatures i van protestar contra els canvis, manifestant la seva disconformitat per la supressió de places d’aparcament i la creació d’una rotonda interior al barri.

Arran de les queixes rebudes, el govern municipal es va comprometre a rectificar i tornar enrere, almenys de manera provisional, fins a la compra de camions de recollida lateral esquerra. No obstant, altres veïns s’han mobilitzat al contrari i demanen a l’Ajuntament que no cedeixi a tornar a posar els antics contenidors, més petits, que implica col·locar més contenidors i ocupar el doble d’espai actual. 

Arran el conflicte plantejat al Barri de Can Boada per la instal·lació del nou model de contenidors de recollida lateral només per la dreta que ha suposat una reordenació del trànsit en aquest sector, la Síndica ha efectuat al llarg dels darrers mesos una intensa tasca de mediació entre les parts i, sobretot, ha mantingut reunions amb les ciutadanes i els ciutadans afectats per escoltar el seu parer i intentar promoure l’acord.

Val a dir que el dret de la ciutadania a intervenir en els assumptes públics és un element bàsic de la democràcia reconegut en la Constitució espanyola i ratificat en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tot subratllant que la necessitat de la participació ciutadana en la definició i el disseny de les polítiques públiques, dins el sistema representatiu de que gaudim, és el que dona al Govern municipal la capacitat legitima de prendre decisions dins un marc de legalitat.

Tal com posa de manifest el Preàmbul del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, Terrassa es va dotar d’un reglament de participació ciutadana com a “peça fonamental d’un projecte obert d’articulació i desenvolupament de la democràcia a Terrassa” i, al llarg dels anys, s’han fet actualitzacions, esdevenint l’esmentat Reglament un document normatiu dinàmic i adaptable als canvis i a les necessitats de la ciutat i que té per objectiu ser una veritable eina per a la millora de la qualitat democràtica a Terrassa.

Abans d’emetre el seu parer sobre com ha d’actuar el Consistori per resoldre el conflicte plantejat, la Síndica considera important fer constar que a la seva Oficina es reben en moltes ocasions queixes en que projectes o decisions, que no tenen una dimensió de ciutat, sí que afecten directament la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes d’un entorn determinat i aquestes persones reclamen vies de participació per poder expressar les seves inquietuds i propostes. Al respecte, la Síndica destaca el fet que el territori o barri constitueix l’espai de relació i és on es teixeix la cohesió social. Quan existeixen protestes per uns espais concrets, en ocasions s’improvisen “processos participatius” que poden donar com a resultat decisions poc consensuades i que no satisfan a les parts. Per tal d’evitar aquesta improvisació i partint de l’experiència i la necessitat de la participació, la Síndica creu convenient incorporar processos participatius, en la mesura que sigui possible, en tots aquells temes que puguin implicar canvis o transformacions importants en la vida dels ciutadans i ciutadanes d’entorns concrets.

Així doncs, l’Ajuntament de Terrassa, a través de la seva acció municipal, ha d’apostar per l’adopció de mecanismes de participació ciutadana per incorporar a les persones afectades en la presa de decisions sobre un afer públic. I, com en el cas que planteja el conflicte generat al barri de Can Boada per la instal·lació de contenidors nous de recollida lateral per la dreta que ha comportat una reordenació del trànsit i una discrepància veïnal entre tornar al model anterior o mantenir l’actual, la Síndica considera primordial escoltar les ciutadanes i els ciutadans afectats mitjançant una via de participació per poder expressar la seva opinió.

En la seva tasca de defensora dels drets de la ciutadana la Síndica ha escoltat a les persones afectades que expressen una discrepància d’opinions respecte el mateix assumpte i també als responsables municipals respecte els elements a tenir en compte a l’hora de demanar l’opinió de la ciutadania en accions municipals que comporten un malestar veïnal, concloent que la normativa vigent posa a l’abast diferents mecanismes. Al respecte, la Síndica fa constar que l’Ajuntament aposta per dur a terme una acció participativa amb l’objectiu de conèixer el posicionament i l’opinió de la ciutadania, fent esment exprés a la formulació d’una enquesta mitjançant la Plataforma digital Participa a Terrassa, una enquesta porta a porta o sessions informatives amb recollida de posicionament de les persones participants, entre altres fórmules possibles de participació ciutadana. Ara bé, matisa també que l’elecció del mecanisme i seguiment del mateix en situacions com la plantejada requereix d’una comissió “ad hoc” que generi confiança i doni garanties a la ciutadana.

Ateses totes les consideracions exposades més amunt, i en el marc de les funcions que m’han estat assignades mitjançant el Reglament de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, la Síndica procedeix a manifestar el seu parer sobre la solució a adoptar i es permet dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que esdevé una recomanació dirigida al Consistori consistent en que:

  • L’Ajuntament convoqui una consulta popular no referendària per a que les ciutadanes i els ciutadans afectats per l’actuació municipal portada a terme al barri de Can Boada manifestin la seva opinió, dins el marc normatiu de la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadania i del Reglament municipal de participació ciutadana.

Atentament,
Isabel Marqués i Amat

Sindica Municipal de Greuges de Terrassa

 

Related Articles

Deixa un comentari