Ple extraordinari, 1-D, votarà l’aprovació dels béns del servei d’aigua a revertir a l’Ajuntament

No Comment

Ple extraordinari votarà l’aprovació dels béns del servei d’aigua que han de revertir a l’Ajuntament

L’Ajuntament valora accions judicials davant la negativa de la concessionària a permetre l’accés de tècnics municipals a les seves instal·lacions, dificultant les tasques necessàries davant la imminent fi de la concessió.

El procés de liquidació de la concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua atorgada a Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. fa 75 anys, continua endavant i l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària que se celebrarà el dia 1 de desembre, votarà l’aprovació definitiva de l’acord del Ple d’octubre, relatiu als béns que han de revertir a l’Ajuntament amb la finalització del contracte de concessió que acaba el 9 de desembre. Així mateix, en aquesta sessió extraordinària es votarà la desestimació del recurs de reposició administratiu interposat per Mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins a l’estiu de 2017. A banda dels recursos de l’empresa concessionària a decisions del Ple de l’Ajuntament, els serveis municipals s’han trobat amb altres impediments que han dificultat la seva tasca en aquest procés, com la negativa a facilitar la informació tècnica i l’accés a inspeccionar instal·lacions del servei d’abastament d’aigua. Aquests fets, dels quals s’ha aixecat l’acta corresponent, se sumen a la reiterada negativa a facilitar també altres informacions necessàries per garantir la prestació del servei, com la informació detallada de la plantilla i dels usuaris del servei.

Ple Ordenances_Ajunt

No obstant aquests entrebancs, l’Ajuntament continuarà amb els procediments que ha iniciat, i obtindrà la informació necessària sobre les instal·lacions i sobre el servei, amb l’objectiu d’assegurar la seva correcta prestació. Els serveis jurídics estan estudiant les diferents vies de què l’Ajuntament disposa, inclosa la via judicial. Mentrestant, en l’exercici dels seus drets i deures com a titular del servei, l’Ajuntament també continua endavant amb l’elaboració dels informes tècnics que han de permetre que a la primavera el Consistori prengui la decisió sobre quin model de gestió vol per a la prestació del servei públic a la ciutat. Un informe que es complementarà amb els resultats del Debat públic de l’Aigua que s’ha impulsat des de l’Ajuntament, amb cooperació de diverses entitats promotores d’aquest debat públic.

Darrerament Mina ha intensificat la seva campanya en la què acusa l’Ajuntament de no voler dialogar, i afirma que el servei de l’aigua no és titularitat de l’Ajuntament, sinó que és, en una part important, un negoci privat propietat de Mina valorat en més de 60 milions d’euros. Mina pretén que l’Ajuntament, abans de decidir quin ha de ser el model futur de gestió, ha d’expropiar aquest negoci privat, i ofereix com a alternativa al pagament d’aquesta indemnització, negociar l’adjudicació d’una nova concessió pel servei de l’aigua mitjançant la creació d’una empresa mixta i eludir la celebració d’un concurs públic.

Davant d’aquesta campanya, l’Ajuntament ha de reiterar un cop més que, realitzats els corresponents informes jurídics interns i externs sobre la situació que es planteja i el contracte de concessió de l’any 1941, ha arribat a la conclusió que no existeix cap negoci privat, i que la titularitat del servei correspon a l’Ajuntament en el seu conjunt. Per tant, que no correspon fer cap expropiació ni pagar cap indemnització, i que es pot procedir, tal i com s’està fent, a estudiar i definir quin ha de ser el model futur de gestió.

No es tracta doncs de si l’Ajuntament vol o no vol dialogar. L’Ajuntament no està d’acord amb el plantejament de Mina, i existeix una profunda discrepància de fons sobre el contracte de concessió que finalitza i sobre la titularitat del servei. Davant d’aquest fet, l’Ajuntament no pot fer altra cosa que actuar d’acord amb el que considera millor per defensar l’interès general. I Mina té el dret, que afirma que exercirà, de plantejar la resolució d’aquesta discrepància als tribunals, presentant el corresponent recurs contenciós administratiu. Si és el cas, caldrà atendre la resolució judicial. Tal i com ha afirmat el propi alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en diverses ocasions, “tot i que és lícit que l’actual concessionària defensi els seus interessos, l’Ajuntament ha de vetllar pels interessos de la ciutat.”.

Related Articles

Deixa un comentari