Els casals d’estiu de les bressols a Terrassa o la història d’un despropòsit. Part II: Dos dies i tres anys després

No Comment

Les AMPAs, AFAs i famílies de les escoles bressol municipals de Terrassa hem viscut aquest passat mes de març un dejà vu estrany arrel de la proposta de l’Ajuntament de que tornin a ser les AFAs i AMPAs les que s’encarreguin de la gestió i organització dels casals d’estiu. 

Històricament, l’organització dels casals d’estiu de les escoles bressols de Terrassa havia anat a càrrec de les AMPAs i AFAS, que escollien l’entitat organitzadora dels casals d’estiu, mentre que l’Ajuntament cedia els locals de les escoles bressol municipals per tal que s’hi pogués realitzar l’activitat. L’estiu de 2018, la intervenció de l’Ajuntament va alertar als serveis d’educació que aquest procediment era irregular d’acord a la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de contractes del sector públic. Segons aquesta, calia que fos l’Ajuntament qui contractés el servei dels casals, malgrat que les despeses es cobreixen integralment amb l’aportació de les famílies usuàries d’aquest servei. En aquell moment, donat que el procés de la contractació dels casals d’estiu mitjançant les AMPAs i AFAS estava molt avançat, la intervenció va donar el vist-i-plau de seguir amb  la contractació i va alertar que l’estiu del 2019 caldria fer-ho via licitació pública.

Sembla ser que això no era del tot correcte. El procés via licitació pública ha suposat una feina massa dura per l’Ajuntament qui, en una reunió recent, aquest passat 23 de març va comunicar, com aquell qui res, que novament érem les AFAs i les AMPAs les que s’hauran d’encarregar de fer tot el procediment dels casals. Per tota justificació, s’ha informat que, ara sí, aquestes associacions poden i han de fer aquest procés. Arrel del canvi d’interventor i d’una nova lectura de la normativa (que era la justificació que van donar el curs 2018-2019 per treure la potestat de les AFAs i AMPAs) s’ha produït altra vegada un despropòsit a escassos mesos del casal.

Així, com el 21 de març de 2019 se’ns informava que quedàvem exclosos completament de la contractació i que havia de ser l’ajuntament havia de fer-ho via licitació, aquesta passat 23 de març de 2022 se’ns notifica el contrari: 2 dies i 3 anys després quedem perplexes de la manca de compromís i cura de les institucions a la població més petita de la ciutat.

Davant de tot aquest despropòsit, les AFAs i AMPAs de les escoles bressols municipals de Terrassa creuen que el comunicat que es va fer públic al 2019 continua més vigent que mai. 

No per això volem deixar d’aplaudir un fet històric que s’ha produït darrerament. Un fet molt demanat per les famílies des de fa anys. I és que els dies de reunió d’equip i els últims dies en jornada intensiva quedessin coberts per tots els infants, i no fossin només aquelles famílies amb poder adquisitiu alt qui poguessin gaudir de cobrir aquesta tarda desemparada. 

Tal i com defensem juntament amb els equips d’escoles bressol, aquesta és una franja d’edat a qui, els canvis i les adaptacions són períodes altament sensibles que afecten tant als infants com a les famílies i als mateixos equips. Creiem i defensem l’escola bressol actual amb un cos de professionals altament compromès amb els nostres infants i amb un alt nivell de formació i amb una mirada integral. Creiem en la qualitat del servei educatiu que proporciona el cos de professionals que l’atenen i la necessitat que siguin justament professionals amb els recursos i la formació suficient les que atenguin els infants al llarg de tot l’any. Així, el quid de la qüestió doncs no és el fet de gestionar (o no) un casal d’estiu. Els casals d’estiu no són una necessitat per se. Necessitem que els calendaris de les EBM s’adaptin a les casuístiques familiars i cobrir les seves necessitats temporals i de conciliació familiar i laboral, ja que la majoria de famílies que duen als seus infants a l’escola bressol ho fan per necessitat. La necessitat real és doncs la cobertura ampliada durant el mes de juliol amb seguiment per part dels equips professionals formats i amb els recursos necessaris per poder oferir una estabilitat als més petits. Entenem que la conciliació no és només famílies-horari escolar, sinó que és un tema d’abast social i que passa per una nova regulació en moltes d’altres esferes que abracen aspectes econòmics, drets laborals, etcètera. I per tant, ens agradaria que aquest tema fos tractat amb els diferents agents implicats. 

L’administració local és qui ha de garantir el Drets dels Infants, pel que creiem que és qui ha d’oferir un servei digne i de qualitat al 0-3 tant en el curs lectiu (setembre a juny) com en els casals d’estiu. Uns casals d’estiu que, entenem que s’haurien d’incloure dintre d’aquest curs lectiu, i que l’ajuntament garantís/disposés d’un bon equip de professionals formades en aquesta etapa ampliant contractacions per seguir oferint oferir un servei en la línia pedagògica i rutines que ja treballen les EBM. 

Per una altra banda, el fet de que el casal d’estiu estigui totalment desvinculat del curs lectiu en les EBM també suposa un greuge per aquelles famílies més vulnerables, ja que degut al preu elevat que suposa aquest servei no poden assumir el cost i aquells infants queden desemparats i sense suport. Pel que els casals d’estiu també necessiten poder-se afegir a la oferta normalitzada de les EBM per tal de que aquestes famílies i tothom pugui acollir-se a la tarificació social i poder accedir amb total garantia durant aquest mes d’estiu. 

Així demanem a l’ajuntament:

  • Que es treballi de cara a fer factible una nova normativa d’EBM equiparable al que passa a altres municipis i/o a les EB privades que ofereixen cobertura al llarg del mes de juliol amb personal format i qualificat (per exemple educadores que fan suplències, amb contracte de poques hores, etc) per poder donar continuïtat a tot el que es treballa durant el curs, buscant una fórmula consensuada entre les diferents parts implicades i tenint molt present que la demanda s’ha de dur endavant amb els recursos addicionals necessaris, tant materials com humans.
  • Que, mentre no s’assoleixi la fita, sigui l’ajuntament l’encarregat de vetllar per un servei de casal municipalitzats amb una cobertura al mateix preu regular que EB (sense un sobre cost per les famílies) i de continuïtat en l’EB regular a la que assisteixen els infants, això implica doncs, oferir un servei a cada EB.
  • Que donat el cas de la organització de casals, amb independència de qui se n’encarregui, els casals puguin accedir als materials que es posen a disposició durant el curs (materials que entenem que són d’ús i són recursos municipals). Si això no fos possible també creiem necessari que l’administració faci una inversió en dotar d’aquest material a les diferents EBM per tal de garantir una mateixa línia pedagògica en els materials durant els casals (inversió pactada amb les EBM que podrien fer una proposta del material necessari).
  • Que l’Ajuntament garanteixi un servei digne i de qualitat també incloent el mes de juliol en la seva oferta d’EBM, així evitant que aquest servei tingui un preu desmesurat, totalment cobert per les famílies amb mes recursos econòmics i donant l’esquena aquelles famílies mes vulnerables. 
  • Que l’Ajuntament inclogui en la Tarificació social els casals d’estiu per tal de garantir que totes les famílies s’hi puguin acollir sense fer distincions econòmiques. 
  • Que l’Ajuntament informi les AMPAs i les AFAs de les escoles bressol municipals de tot allò que tingui a veure amb qualsevol servei que afecti a les famílies usuàries d’aquestes escoles, ampliant aquest fet a qualsevol informació/normativa que afecti a tota la comunitat educativa.
  • Que, per poder atendre aquesta demanda de cobertura ampliada i, en consonància amb la demanada dels equips docents, s’ajusti la ràtio dels infants en l’etapa d’educació infantil i es doti del personal necessari per què els nostres infants siguin atesos en les millors condicions possibles, incloent també aquesta baixada de ràtio en horari de menjador i dormitori. 
  • Contractar més educadores per tal de poder atendre a tots els infants amb la qualitat i atenció necessària pels més petits. Mesura indispensable a més en aquells casos on hi ha infants amb necessitats educatives especials.
  • Agilitzar els processos de contractació per poder cobrir les baixes, substitucions d’una manera ràpida. I contractar d’itinerants de forma indefinida per tal d’estabilitzar plantilla d’educadores. 

Des de les diferents AMPAs i AFAs de les escoles bressol municipals de Terrassa entenem que l’ajuntament no hauria de donar l’esquena als infants més petits de la ciutat, les seves famílies i els equips docents que se’n cuiden, sinó ben al contrari, prioritzar les seves necessitats i assegurar la qualitat i seguretat de la seva educació per davant de tot. Canviant de mirada vers l’infant i l’escola bressol, oferint un servei de qualitat i èxit pels més petits. Un servei que, aprofitant el superàvit que tenim a la nostra ciutat, es podria destinar una part a millorar les escoles bressols dotant-les de més qualitat. 

Per tot això, des de les AMPAs i AFAs de les EBM alcem la veu dient que el dret dels infants els ha de garantir l’administració fent un tàndem entre famílies i educadores per tal de poder oferir un servei de qualitat en l’etapa 0-3.  

La Pepeta 

Related Articles

Deixa un comentari